Dr. Devescovi Balázs egyetemi tanársegéd


E-mail: totnes@ludens.elte.hu
Telefon: 411 6500 / 5262
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A II. em. 220.
Fogadóóra: H 9:30-10, 11:30-12
Publikációk

1972. augusztus 21-én születtem Budapesten. Egyetemi tanulmányaim az Eötvös Loránd Tu-dományegyetem magyar nyelv és irodalom szakán végeztem, középiskolai tanári diplomámat 1998-ban szereztem meg. Ugyanebben az évben vettek fel ösztöndíjasként a József Attila Tudományegye-tem Irodalomtudományi Doktori Iskola Irodalmi műfajok története PhD programjára - Korsók és díszedények. Eötvös József 1848 előtti regénye címmel írtam disszertációmat, a dolgozatot 2005 szep-temberében védtem meg sikerrel. 2001 szeptemberétől 2002 augusztusáig a Szegedi Tudományegye-tem Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék tudományos segédmunkatársaként dolgoztam. 2002 júliusá-tól 2005 júliusáig A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése című nyertes NKFP pályázat keretein belül az Eötvös Loránd Tudományegyetem XVIII-XIX. századi Magyar Iro-dalomtörténeti Tanszékén végeztem kutatási tevékenységet Bíró Ferenc mint témafelelős irányításá-val; a kutatás tárgya a nyelvkérdés problematikája a XVIII-XIX. század fordulóján volt. Ennek a kuta-tásnak a folytatásaként vagyok jelenleg ugyanitt tudományos munkatárs Bíró Ferenc posztdoktori álláshelyek létesítésére írt nyertes pályázata keretében: Kazinczy Ferenc Összes Műveinek kritikai kiadásában veszek részt, irányításommal készül a tanszéken a tanulmányokat, kritikákat, vitairatokat és publicisztikai írásokat tartalmazó kötet.

Graduális egyetemi hallgató korom óta tagja, 1999-től 2002-ig pedig egyik vezetője voltam a Horváth Iván szerkesztésében József Attila tanulmányait sajtó alá rendező csoportnak. A költő 1930-ig írt művei 1995-ben jelentek meg az Osiris Kiadónál; az összes tanulmány és cikk sajtó alá rendezett szövegét 1999-ben tettük közzé az interneten a http://magyar-irodalom.elte.hu/ja címen. Doktorképzésem során Szajbély Mihály irányításával Jósika Miklós brüsszeli leveleinek két különböző kötetben való publikálásában vettem részt. 2003-ban Eötvös József A' falu' jegyzője című regényének első kiadását rendeztem sajtó alá, a szöveg egy bevezető tanulmány kíséretében az interneten a http://magyar-irodalom.elte.hu/~totnes/eotvos címen érhető el.

1993-ban kezdtem el foglalkozni a Kármán József, illetve a Fanni hagyományai kö-rüli legendákkal: dolgozatom korai változata bemutatásáért OTDK díjat kaptam, második, Szilágyi Márton témavezetői segítségével készült, változata képezte 1998-ban szakdolgozatomat, majd végül doktori képzésem első évében jelentősen átírtam a szöveget: így jelent meg 2000-ben önálló kötetben a deKON-KÖNYVek Irodalomelméleti és interpretációs sorozat 19. tagjaként az Osiris kiadónál. Ezen irodalomtörténeti munkám első felében recepciótörténeti módszerekkel próbálom meg bemutatni a Kármán-szakirodalmon főszereplője, Kármán József, sajátosan plurális ábrázolását. A második rész-ben a Fanni hagyományai egy olyan interpretációját adom, mely több irányzat eszköztárát próbálja meg ötvözni: kiadástörténeti vizsgálatok hátterével filológiai kritériumok alapján bizonyítom a szöveg (az egyes edíciók során keletkezett) plurális voltát, majd a szorosabban vett történetpoétikai elemzés során megkísérlem három irodalomelméleti iskola, a dekonstrukció, a hermeneutika és az ökokritika, megfontolásait is felhasználni.

1996 óta publikálok tanulmányokat: főként klasszikus magyar irodalommal foglalkozó dolgo-zatokat - Kármán Józsefről és fő művéről; disszertációm készülő részeit: Eötvös József regényeiről, de akad világirodalmi és kortárs magyar irodalmi alkotást elemző dolgozatom is.

Az irodalomtörténeti stúdiumok mellett meggyőződéses zöld gondolkodású vagyok, az ELTÉ-n 1998-ban elvégeztem a Humánökológia Programot, 1999 májusában részt vettem a Schumacher College Wild Mind, Gentle Heart című kurzusán. Alkalmanként környezeti neveléssel foglal-kozom, gimnazistáknak többedmagammal három környezetvédelmi nomád tábort szerveztem és tartot-tam. Ezért is célom az ökokritika - az ökológia és az irodalomtudomány, e két különböző tudományte-rület, találkozási pontján elhelyezkedő elméleti iskola - meghonosítása.

A doktori képzés részeként illetve egy éves tudományos segédmunkatársként a Szegedi Tu-dományegyetemen kutatási témáimba illő irodalomtörténeti szemináriumokat tartottam. 2001 szep-temberétől az Eötvös Loránd Tudományegyetem XVIII-XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tan-szék végzek oktatási tevékenységet: irodalomtörténeti és speciális szemináriumokat tartok a felvilágo-sodás és a romantika irodalmából, illetve vizsgáztatok.