Szegedy-Maszák Mihály


Publikációk


Kötetek:
- Világkép és stílus: Történeti-poétikai tanulmányok, Budapest: Magvető, 1980, 582.
- „A regény, amint írja önmagát.” Elbeszélő művek vizsgálata, Budapest: Tankönyvkiadó, 1980, 237.; 2. kiadás: 1987.; 3. bővített kiadás: Budapest: Krónika Nova, 1998.
- Kubla kán és Pickwick úr: Angol romantika és realizmus, Budapest: Magvető, 1982, 213.
- Kemény Zsigmond, Budapest: Szépirodalmi, 1989, 397.
- Márai Sándor, Budapest: Akadémiai, 1991, 178.
- Ottlik Géza, Bratislava: Kalligram, 1994, 188.
- „Minta a szőnyegen”: a műértelmezés esélyei, Budapest: Balassi, 1995, 270.
- Irodalmi kánonok, Debrecen: Csokonai, 1998, 195.
- Újraértelmezések, Budapest: Krónika Nova, 2000, 194.
- Literary Canons: National and International, Budapest: Akadémiai, 2001, 280.
- A megértés módozatai: fordítás és hatástörténet, Budapest: Akadémiai, 2003, 142.
- Az értelmezés történetisége, Pécs: Pro Pannonia, 2006, 93.

Szerkesztett kötetek:
- Tóth Péter: Napló. Budapest: Magvető, 1984, 598.
- A mindentudás igézete: Tanulmányok Németh Lászlóról. Budapest: Magvető, 1985, 249.
- Irodalomtörténeti és művelődéstörténeti tanulmányok. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1985, 323.
- Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről. Budapest: Anonymus, 1998, 364.
- Paul Ricoeur: Válogatott irodalomelméleti tanulmányok. Budapest: Osiris, 1999, 427.
- Epoche - Text - Modalität. Tübingen: Niemeyer, 1999, 312.
- Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. Budapest: Osiris, 2000, 560.
- Romantika: világkép, művészet, irodalom. Budapest: Osiris, 2001, 259.
- „Tegnap és ma”. Bratislava: Kalligram, 1994- (15 megjelent kötet)
- National Heritage - National Canon. Budapest: Collegium Budapest, 2001, 374.
- Transfer and Translation: Intercultural Dialogues. Budapest: Books In Print, 2002, 275.
- (Tév)eszmék bűvölete. Budapest: Akadémiai, 2004, 291.
- Der lange, dunkle Schatten: Studien zum Werk von Imre Kertész. Wien: Passagen Verlag, 2004, 376.
- Elért bizonyosság. Budapest: Krónika Nova, 2005, 226.
- A „boldog Bábel”: Tanulmányok az irodalmi fordításról. Budapest: Gondolat, 2005, 407.
- Mi a magyar? Budapest: Habsburg Történeti Intézet - Rubicon, 2005, 292.
- A kultúra átváltozásai. Kép, zene szöveg. Budapest: Balassi, 2006, 398.
- Kemény Zsigmond levelezése. Budapest: Balassi, 2007.
- A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2007. (megjelenés előtt)

Társszerzőkkel írt kötetek:
- Irodalom I. Budapest: Tankönyvkiadó, 1979, 270.; Bővített kiadás: Budapest: Krónia Nova, 1999, 253.
- Irodalom II. Budapest: Tankönyvkiadó, 1980, 383.; Bővített kiadás: Budapest: Krónika Nova, 1999, 400.
- Irodalom III. Budapest: Tankönyvkiadó, 1982, 455.; Bővített kiadás: Budapest: Krónika Nova, 1998, 375.

Kritikák, tanulmányok:
- Henry James, in London ostroma. Budapest: Európa, 1965, 331-342.
- Az irodalom és zene párhuzamos vizsgálatáról, Helikon 1968, 433-445.
- Csokonai: A magánossághoz, Irodalomtörténeti Közlemények 1969, 281-290.
- A XVIII. századi angol irodalom a kutatásban, Irodalomtörténeti Közlemények 1968, 315-330.
- A századforduló irodalma az angolszász kutatásban, Helikon 1969, 159-178.
- Wallace Stevens: Martial Cadenza, Filológiai Közlöny 1970, 529-531.
- Nathalie Sarraute: Entre la vie et la mort, Nagyvilág 1970, 779-780.
- Virginia Woolf, in Báti L. - Kristó Nagy I. (szerk.) Az angol irodalom a XX. században. Budapest: Gondolat, 1970, I. köt., 245-262.
- A strukturális vizsgálat alkalmazásának lehetősége az összehasonlító irodalomtudományban, Helikon 1970, 238-250.
- Az angolszász és francia stilisztikai kutatások főbb irányai, Helikon 1970, 238-250.
- William K. Wimsatt Jr. and Cleanth Brooks: Literary Criticism, Irodalomtörténeti Közlemények 1971, 230-231.
- Szauder József: Az estve és Az álom, Irodalomtörténeti Közlemények 1971, 746-749.
- Az átlényegített dal, in Németh G. B. (szerk.) Az el nem ért bizonyosság. Budapest: Akadémiai, 1972, 291-358.
- Metafora, szintaxis és zeneiség Kassák „A ló meghal a madarak kirepülnek” című költeményében, in Hankiss E. (szerk.) Formaalkotó elvek a költői műalkotásban. Budapest: Akadémiai, 1972, 419-437.
- Metaforikus szerkezet Krúdy és Kosztolányi egy elbeszélésében, in Hankiss E. (szerk.) A novellaelemzés új módszerei. Budapest: Akadémiai, 1972, 65-71.
- Németh G. Béla: Mű és személyiség, Irodalomtörténeti Közlemények 1972, 383-387.
- Kemény Zsigmond: Élet és irodalom, Irodalomtörténeti Közlemények 1972, 719-723.
- Világkép és stílus Petőfi költészetében, Irodalomtörténeti Közlemények 1972, 441-456.
- B. S. Johnson kísérlete az angol „új regény” megteremtésére, Nagyvilág 1972, 434-436.
- Petőfi tüze, Irodalomtörténeti Közlemények 1973, 113-115.
- Gergely András: Széchenyi eszmerendszerének kialakulása, Irodalomtörténeti Közlemények 1973, 753-758.
- Vision du monde et style dans la poésie de Petőfi, in L’Irréconciliable. Budapest: Corvina, 1973, 87-104.
- The Conditions and Stages of a Comparatist Study, Neohelicon 1973, 98-103.
- Structure in „The Tragedy of Man”, Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae 1973, 327-335.
- Létértelmezés és szerkezet „Az ember tragédiájá”-ban, Irodalomtörténeti Közlemények1973, 403-408.
- Regényelmélet és regényelemzés, Helikon 1973, 167-174.
- Gérard Genette: Figures I-III., Helikon 1973, 393-396.
- A klasszicizmus, a felvilágosodás és a romantika kérdései, Helikon 1973, 550-560.
- Alain Robbe-Grillet, in Köpeczi B. (szerk.) A francia irodalom a XX. században. Budapest: Gondolat, 1974, II. köt., 331-356.
- English Poetry in the Age of Sensibility, in Szenczi N. J. - Ferenczi L. (szerk.) Studies in Eighteenth Century Literature. Budapest: Akadémiai, 1974, 117-187.
- A „Poétai Harmonistika” európai háttere, Irodalomtörténeti Közlemények1974, 582-588.
- Claude Goretta: L'invitation, Filmkultúra 1974/4, 43-49.
- A művészi ismétlődés néhány alaptípusa, Literatura 1974/2, 114-125.
- Petőfi és Shelley, in Paál R. - Wéber A. (szerk.) Petőfi-mozaik. Budapest: Tankönyvkiadó, 1974, 149-159.
- Fejlődési szakaszok Kölcsey világszemléletében és költészetfelfogásában, Irodalomtörténeti Közlemények1974, 670-687.
- Vörösmarty: Késő vágy, in Márta M. - Kulin F. (szerk.) Miért szép? Budapest: Gondolat, 1974, 274-290.
- A kozmikus tragédia látomása, in Horváth K. - Lukácsy S. - Szörényi L. (szerk.) „Ragyognak tettei” . Székesfehérvár: Fehér Megyei Tanács, 1975, 323-364.
- A költőileg megformált világkép elemzéséről, Literatura 1975/1, 74-80.; Cseh fordításban: in Rakos, P. (szerk.) Teorie literatury v zrcadle madarské literární vedy. Praha: Odeon, 1986, 257-263.
- Költői megformáltság Kemény Zsigmond politikai jellemrajzaiban, Irodalomtörténeti Közlemények, 1976, 352-366.
- Előzetes észrevételek a művészi-társadalomtudományi nevelés átalakításáról, Literatura 1976/1, 145-155.; illetve: in Poszler Gy. (szerk.) Az esztétikai nevelésről. Budapest: Kossuth, 1980, 224-240.
- Kis-Kunság, in Pándi P.: Petőfi állomásai. Budapest: Magvető, 1976, 608-639.
- Le rève et la vision dans la poésie de Vörösmarty, Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae 1976, 167-178.
- Tér és idő Kemény Zsigmond regényeiben, Literatura 1976/2, 53-74.; illetve: in Gráfik I. - Voigt V. (szerk.) Kultúra és szemiotika. Budapest: Akadémiai, 1981, 163-186.
- The Concept of the Tragic from the Enlightenment to Romanticism, in Les Actes du VIIIe Congrès de l’Association Internationale de Littérature Comparée. Budapest: Akadémiai, 1976, 649-655.
- Berzsenyi verstípusai, Irodalomtörténeti Közlemények, 1977, 43-50.
- A felvilágosodás és a romantika tragikum-értelmezéseinek néhány vonása értékelméleti szempontból, Az MTA I. Osztályának Közleményei 1978, 91-103.
- Mítosz és narráció, in Hoppál M. - Istvánovits M. (szerk.) Mítosz és történelem. Budapest: MTA Néprajzi Kutatócsoport, 1978, 296-301.
- Történelemértelmezés és szerkezet „Az ember tragédiájá”-ban, in Horváth K. (szerk.) Madách-tanulmányok. Budapest: Akadémiai, 1978, 133-164.
- Rónay László: Kosztolányi Dezső, Irodalomtörténeti Közlemények, 1978, 730-735.
- Az elbeszélő és a szereplő viszonya Kemény Zsigmond regényeiben, Literatura 1978/1-2, 3-25.
- Andrzej Wajda: Smuga cienia, Filmkultúra 1978/5, 25-29.
- Veress Dániel: Szerettem a sötétséget és szélzúgást, Irodalomtörténeti Közlemények, 1979, 206-208.
- „A regény, amint írja önmagát”, Mozgó Világ 1979 December, 120-123.
- Roman Ingarden, Nagyvilág 1979, 449-451.
- M. Vajda, ed.: Modern Hungarian Poetry, Hungarológiai Értesítő I (1979), 87-88.
- Rétegek a műalkotás jelentésében és befogadásában, Literatura 1979/1, 7-21.; illetve: in Beke L. - Horányi Ö. (szerk.) Utak a vizuális kultúrához. Veszprém: Országos Oktatástechnikai Központ, 1978, II. köt., 129-157.
- Mítosz és történetmondás, Ethnographia 1979, 342-353.
- Esti Kornél, in Kabdebó L. (szerk.) Valóság és varázslat. Budapest: Népművelési Propaganda Iroda, 1979, 129-157.
- Rapports entre la structure poétique et le style dans la poésie européenne entre les Lumières et le Romantisme, Neohelicon VI/2 (1979), 275-322, VII/1, 269-309.
- A „Tündérkert” műfaja és világképe, Alföld 1979/7, 74-83.
- Az elbeszélő nézőpont összetettsége Kemény Zsigmond szépprózai műveiben, Az MTA I. Osztályának Közleményei 1979, 411-441.
- Az új I. gimnáziumi tankönyv tudományos hátteréről, in Mész L. (szerk.) Útmutató a gimnáziumi I. osztályos irodalomtankönyv használatához. Budapest: Tankönyvkiadó 1980, 58-66.
- A művészi ismétlődés néhány változata az irodalomban és a zenében, in Horváth I. - Veres A. (szerk.) Ismétlés a művészetben. Budapest: Akadémiai, 1980, 77-159.
- A továbbfejlődés nehézségei, Mozgó Világ 1980/11, 100-103.
- A nemzet mint érték, Új Forrás 1980/4, 39-44.; illetve: in Kovács L. (szerk.) Ezüstkönyv. Tatabánya: Új Forrás, 1994, 178-183.
- Historical Poetics in Hungary, in Odmark, J. (szerk.) Linguistics and Literary Studies in Eastern Europe. Amsterdam: John Benjamins, 1980, II. köt., 361-417.
- The Rise and Fall of Ossian, Neohelicon 1980, 327-340.
- Levels of Meaning in Narrative Texts, Studia Poetica /Szeged/ 1980, 371-401.
- Robert Bresson: Le Diable probablement, Filmkultúra 1980/4, 22-26.
- Tanulságától megfosztott történelem, Mozgó Világ 7/10 (1981 Október), 126-128.
- Four Aspects of the Relationship between Myth and Narrative, Cahiers de Littérature Orale /Paris/, 1981, 125-133.
- A propos d’un ouvrage soviéto-hongrois sur le Romantisme européen, Revue de Littérature Comparée, 1981, 480-486.
- Elaine Feinstein, Nagyvilág 1981, 917-920.
- Rába György: Babits Mihály költészete, Kortárs 1981, 1809-1812.
- Arany életművének változó megítéléséről, Irodalomtörténeti Közlemények, 1981, 561-580.
- Radnóti Sándor: A szenvedő misztikus, Irodalomtörténeti Közlemények1982, 499-502.
- Példázat a belső függetlenségről, Alföld, 1982/10, 52-64.; illetve: in Sipos L. (szerk.) Irodalomtanítás. Budapest: Pauz - Universitas, 1994, II. köt., 375-391, és: in Sipos L. (szerk.) Irodalomtanítás az ezredfordulón. Celldömölk: Pauz-Westermann, 1998, 819-834.
- A „Puszták népe” többértelműsége, Alföld 1982/11, 20-34.
- A tanulmányíró Németh László értékrendjéről, Literatura 1982/1, 181-194.
- A retorika alkalmazásának lehetősége az oktatásban, Literatura 1982/1, 181-194.
- La poésie anglaise, in Vajda Gy. M. (szerk.) Le Tournant du Siècle des Lumières 1760-1820: Les Genres en Vers des Lumières au Romantisme. Budapest: Akadémiai, 1982, 319-337.
- La poésie hongroise, in Vajda Gy. M. (szerk.) Le Tournant du Siècle des Lumiè?res 1760-1820: Les Genres en Vers des Lumières au Romantisme. Budapest: Akadémiai, 1982, 523-537.
- Hagyományok lexikona, Élet és Irodalom 1983 Augusztus 12., 7. illetve: in Látóhatár 1983/Október, 162-167.
- A kísérleti versírás esélyei, Kortárs 1983, 1088-1091.
- A levélíró Arany, Diakonia 1983/2, 58-64.
- Egy kisebbség fájdalmas önvizsgálata, Mozgó Világ 1983/Május, 90-92.
- Sam Beck and John W. Cole, eds.: Ethnicity and Nationalism in Southeastern Europe, Hungarológiai Értesítő V/1-2 (1983), 270-272.
- Forms of Repetition in Music and Literature, Yearbook of Comparative and General Literature 1983, 29-49.
- A kimondatlan költészete, Kortárs 1984, 153-157.
- Múltat átrendező jelen, Kortárs 1984, 319-325.; illetve: in Szerdahelyi I. - Ungvári T. (szerk.) A regényről. Budapest: Kossuth, 1986, 359-374.
- A hihetetlen valószerűsége, Filmkultúra 1984/2, 49-60.
- Symbolism and Poetry in the Austro-Hungarian Monarchy, Neohelicon 1984, 135-145.
- Postmodernism in Hungarian Literature, Zeitschrift für Kulturaustausch /Stuttgart/ 1984, 150-156.
- Narratology and Literary History, in Kushner, E. (szerk.) Renewals in the Theory of Literary History. Ottawa: The Royal Society of Canada, 1984, 89-105.
- Le courant symboliste dans la littérature européenne, Neohelicon XI/2 (1984), 271-283.
- Henry James: European or American?, in Frank T. (szerk.) The Origins and Originality of American Culture. Budapest: Akadémiai, 1984, 233-245.
- Toward a Reinterpretation of European Literary History, Neohelicon XI/2 (1984), 289-302.
- Nézőpont és értékszerkezet „A véres költő”-ben, Literatura 1984/3, 351-358. illetve: in Mész L. (szerk.) A rejtőzködő Kosztolányi. Budapest: Tankönyvkiadó, 1987, 55-65.
- Idő, nézőpont és értékszerkezet az „Aranysárkány”-ban, Irodalomtörténeti Közlemények, 1985, 64-75.; illetve: in Mész L. (szerk.) A rejtőzködő Kosztolányi. Budapest: Tankönyvkiadó, 1987, 83-101.
- Dieter P. Lotze: Imre Madách, Irodalomtörténeti Közlemények, 1985, 129-131.
- Lóránt Czigány: The Oxford History of Hungarian Literature, Irodalomtörténeti Közlemények, 1985, 234-237.
- Dalma Hunyadi-Brunauer - Stephen Brunauer: Dezső Kosztolányi, Irodalomtörténeti Közlemények, 1985, 363-366.
- J. F. Cadzow - A. Ludanyi - L. J. Elteto, eds.: Transylvania, Ural-Altaische Jahrbücher 57 (1985), 160-162.
- Organic Form and Linguistic Relativity, in Proceedings of the Xth Congress of the ICLA. New York: Garland, 1985, III. köt., 233-239.
- A múlás elpusztíthatatlansága, Kortárs 1986/4, 145-150.
- A nemzetjellem fogalmáról, in Kiss Gy. Cs. - Kovács I. (szerk.) Hungaro-Polonica. Budapest: MTA Irodalomtudományi Intézet, 1986, 145-155.
- A megválaszolatlan kérdés, Kortárs 1986/11, 153-156.
- Nagy Károly: Magyar szigetvilágban ma és holnap, Hungarológiai Értesítő VIII/3-4 (1986), 236-237.
- Susanne Nalbantian: Seeds of Decadence in the Late Nineteenth-Century Novel, Yearbook of Comparative and General Literature 35 (1986), 160-161.
- Semantic Strata in Narrative Texts, in Riesz, J. - Boerner, P. - Scholz, B. (szerk.) Sensus Communis. Tübingen: Gunter Narr, 1986, 87-95.
- The Life and Times of the Autobiographical Novel, Neohelicon XIII/1 (1986), 83-104.
- The Idea of National Character: A Romantic Heritage, in Boerner, P. (szerk.) Concepts of National Identity. Baden-Baden: Nomos, 1986, 45-61.
- Lóránt Czigány: The Oxford History of Hungarian Literature, Hungarian Studies 1986, 163-166.
- A magyar irodalmi romantika sajátosságai, Ars Hungarica 1987/1, 21-29.
- Modern és posztmodern: ellentmondás vagy összhang?, Helikon 1987, 43-58.
- Musil és Ottlik, Új Írás 1987/3, 73-78.
- Körkörösség és transzcendencia a „Pacsirtá”-ban, in Mész L. (szerk.) A rejtőzködő Kosztolányi. Budapest: Tankönyvkiadó, 1987, 66-82.
- Teleology in Postmodern Fiction, in Calinescu, M. - Fokkema, D. (szerk.) Exploring Postmodernism. Amsterdam: John Benjamins, 1987, 41-57.
- Romanticism in Hungary, in Porter, R. - Teich, M. (szerk.) Romanticism in National Context. Cambridge: Cambridge University Press, 1988, 217-239.
- Önéletrajz és regény Márai életművében, Vigilia 1988, 359-364, 444-450.
- Rhythm in Music and Literature, Ural-Altaische Jahrbücher 60 (1988), 161-168.
- Nádas Péter: Emlékiratok könyve, Kortárs 1988/11, 161-166.
- Jellem és cselekmény Kemény Zsigmond szépprózai műveiben, in Németh, G. B. (szerk.) Forradalom után - kiegyezés előtt. Budapest: Gondolat, 1988, 120-150.
- Bevezetés a szépirodalomba, in Balassa P. (szerk.) Diptychon. Budapest: Magvető, 1988, 108-126.
- Romantic Drama in Hungary, Hungarian Studies 1988, 42-55.
- „Esti Kornél” comme anti-roman, in Boiron, B. (szerk.) Regards sur Kosztolányi. Paris - Budapest: A.D.E.F.O. - Akadémiai, 1988, 155-166.
- Romantic Irony in Nineteenth-Century Hungarian Literature, in Garber, F. (szerk.) Romantic Irony. Budapest: Akadémiai, 1988, 202-224.
- Notes Toward a Historical Definition of Realism, Neohelicon XV/2 (1988), 31-54.; illetve: in Valdés, M. J. - Javitch, D. - Aldridge, A. O. (szerk.) Comparative Literature as Discourse. Bern: Peter Lang, 1992, 213-234.
- Ravasz László szellemi végrendelete, Confessio 13/4 (1989), 122-125.
- George Bisztray: Hungarian-Canadian Literature, Hungarológiai Értesítő XI (1989), 323-324.
- „Az önéletrajz, amint írja önmagát”, Nagyvilág 1989, 762-764.
- Végső üzenet a száműzetésből, 2000 1989/5, 51-55.
- A hontalanság regénye, Szivárvány /Chicago/ 1989/Június, 8-18.
- Enlightenment and Liberalism in the Works of Széchenyi, Kemény, and Eötvös, in Ránki Gy. (szerk.) Hungary and European Civilization. Budapest: Akadémiai, 1989, 11-30.
- Magyarország esélyei, Hitel, 1989/November 1., 51-55.
- The Tragedy of Man: A Reading, in Madách I.: The Tragedy of Man. Boulder, Colorado: East European Monographs, 1989, 133-148.
- A magyarságkutatás feladatai az Egyesült Államokban, Itt-Ott, vol. 22, no. 4 (1989), 13-18.
- Választékosan megmunkált fölszín - mélység nélkül, Nagyvilág 1989, 453-454.
- Isabelle Piette: Littérature et musique, Canadian Review of Comparative Literature, vol. XVI, no. 1-2 (1989), 340-343.
- Le texte comme structure et construction, in Angenot, M. - Bessière, J. - Fokkema, D. - Kushner, E. (szerk.) Théorie littéraire: Probl?mes et perspectives. Paris: Presses Universitaires, 1989, 183-218.
- Tragikum és irónia Kemény Zsigmond történetszemléletében, Irodalomtörténeti Közlemények, 1990, 94-100.
- The Rise and Fall of Literary and Artistic Canons, Neohelicon XVII/1 (1990), 82-101.
- Az irodalmi mű alaktani hatáselméletéről, Literatura 1990/1, 30-76.; illetve: in Szili J. (szerk.) A strukturalizmus után. Budapest: Akadémiai, 1991, 113-152.; és: Dobos I. (szerk.) Bevezetés az irodalomelméletbe. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1995, 75-110.
- On the Uses and Limits of Structural Analysis for Literary Scholarship, Semiotica 78-1/2 (1990), 1-49.
- From Thematic Criticism to Semiotics, Semiotica 82-3/4 (1990), 349-351.
- Dezső Kosztolányi, in Stade, G. (szerk.) European Writers: The Twentieth Century. 10. köt., New York: Scribner, 1990, 1231-1249.
- Eugen Thurner, Walter Weiss, János Szabó, and Attila Tamás, eds. „Kakanien”, Yearbook of Comparative and General Literature 39 (1990-91), 136-137.
- Irodalom és művészetek a XVIII. sz. elejétől napjainkig, in Kósa L. (szerk.) A magyarságtudomány kézikönyve. Budapest: Akadémiai, 1991, 539-725.; 2. kiad.: 1993.
- The Desirability of Internationalism in Literary Theory, Semiotica 87-1/2 (1991), 187-189.
- Nietzsche, Derrida, Virág Benedek, Nappali Ház 1991/4, 27-32.
- The Romantic Visionary as Statesman: István Széchenyi, The New Hungarian Quarterly, vol. XXXII, no. 124 (1991 Tél), 8-22.
- The Illusion of (Un)certainty: Canon Formation in a Postmodern Age, Dedalus 1 (1991), 377-402.; illetve: Euresis 1997-1998, 37-56.
- Musil und Ottlik, in Jankovics J. - Kósa L. - Nyerges J. - Seidler, W. (szerk.) Die ungarische Sprache und Kultur im Donauraum. Budapest - Wien: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, 1991, II. köt., 1103-1109.
- Farnbauer Gábor: Az ibolya illata, Kortárs 1992/8, 118-119.
- Értékítélet és irodalmi kánon, Határ I/1 (1992), 55-60.
- Sok, de nem minden, Jelenkor 1992, 277-280.
- Joseph Zsuffa: Béla Balázs, Journal of Modern History 64/1 (1992/Március), 179-182.
- Szerepjátszás és költészet: összhang vagy ellentmondás?, Irodalomtörténet 73 (1992), 715-728.
- Az irodalomértés korszerűsége, Nappali Ház 1992/2, 75-80.
- A száműzetés példázata, Világszövetség 1992/December 15., 30.
- A bizony(talan)ság ábrándja: kánonképződés a posztmodern korban, Literatura 1992/2, 119-133.
- Felmagasztosítás és tönkretétel: nyelv a két háború közötti regényben, Literatura 1992/3, 211-226.; illetve: in Kabdebó L. - Kulcsár Szabó E. (szerk.) Szintézis nélküli évek. Pécs: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1993, 13-36.
- The Bourgeois as Artist: Sándor Márai, The New Hungarian Quarterly, no. 125 (1992/Tavasz), 12-19.
- Modern and Postmodern: Continuity or Opposition?, Semiotica 92-1/2 (1992), 145-150.
- Deréky Pál: A vasbetontorony költői, Irodalomtörténet 74 (1993), 324-330.
- Konzervativizmus, modernség, népi mozgalom, 2000 5/9 (1993/Szeptember), 41-46.
- Posztmodern könyv időszerű jóslattal, Apollon 1 (1993), 172-175.
- A regény, amint újraolvassa önmagát, Holmi 1993, 1021-1022.
- 32 szócikk, in Pynsent, R. P. (szerk.) The Everyman Companion to East European Literature. London: J. M. Dent, 1993.
- Látványszerűség és bibliai példázat Bánffy Miklós műveiben, Irodalomtörténet 74 (1993), 775-801.
- Baltazár lakomája, Protestáns Szemle 55 (1993), 198-209.
- Széchenyi István válogatott művei, Irodalomtörténeti Közlemények 97 (1993), 737-740.
- Az irodalom történeti és elméleti vizsgálata, Literatura 1993/3, 193-205.; illetve: in Pintér J. - Tiba J. - Balassa P. - Milosevits P. - Miszoglád G. (szerk.) „…mennyire hátra van még az ember” . Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1993, 13-21.
- A hontalanság irodalma, Kortárs 37/11 (1993/November), 103-108.; átdolgozott verzió: In honorem Tamás Attila. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000, 300-307.
- 2 szócikk, in Serafin, S. R. - Glanze, W. D. (szerk.) Encyclopedia of World Literature in the 20th Century. 5. köt., New York: Continuum, 1993.
- Az örök háború és az örök béke látomása, in Jókai M.: A jövő század regénye. Bratislava: Kalligram, 1993, 694-700.
- Vincent B. Leitch: American Literary Criticism from the Thirties to the Eighties, BUKSZ 5 (1993), 491-492.
- Mene, tekel, Literatura 1994/1, 3-28.
- Támogassa-e a liberális állam a művészeteket?, Nappali Ház 1994/1, 99-103.
- A megoldatlan rejtély (Djuna Barnes: Éjerdő), Kalligram 1994/1, 13-22.; illetve: in Barnes, D.: Éjerdő. Bratislava: Kalligram, 1994, 157-165.
- A folytatás kényszere, Kalligram 1994/4, 80-94.
- A Protestáns Szemle öröksége, Protestáns Szemle 56 (1994), 227-233.
- Kosztolányi nyelvszemlélete, Alföld 45/8 (1994 Augusztus), 46-59.
- Az összehasonlító irodalomkutatás időszerűsége, Literatura 1994/2, 192-203.; illetve: in Studia Litteraria (Debrecen), XXXIII (1994), 125-135.
- Illusions in Diplomacy: The Memoirs of Aladár Szegedy-Maszák, in Romsics I. (szerk.) 20th Century Hungary and the Great Powers. Highland Lakes, NJ: Atlantic Publications and Research, Inc., 1994, 217-229.
- Romantic Drama in Hungary, in Gillespie, G. (szerk.) Romantic Drama. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1994, 297-315.
- Literatur und Künste vom Beginn des 18. Jahrhunderts bis zum Gegenwart, in Kósa L. (szerk.) Die Ungarn: Ihre Geschichte und Kultur. Budapest: Akadémiai, 1994, 327-452.
- Conservatism, Modernity, and Populism in Hungarian Culture, Hungarian Studies 9/1-2 (1994), 15-37.
- Canon and History, in R. Higonnet, M. - Jones, S. (szerk.) Visions of the Other: Proceedings of the XIIIth Congress of the ICLA. Tokyo: University of Tokyo Press, 1995, 11-20.
- Ködképek a diplomáciában: Szegedy-Maszák Aladár visszaemlékezései, in Romsics I. (szerk.) Magyarország és a nagyhatalmak a 20. században. Budapest: Teleki László Alapítvány, 1995, 171-181.
- Németh G. Béla hetvenéves, Literatura 1995-1, 3-6.
- Pilinszky János: Naplók, töredékek, Protestáns Szemle 57 (1995), 155-159.
- A száműzetés példázata, Slavica Pragensia 37 (1995), 201-204.
- Az írástudók felelőssége Közép-Európában, Alföld 46/4 (1995 Április), 52-63.
- A kánonok szerepe az összehasonlító kutatásokban, Irodalomtörténet 76 (1995), 5-36.; illetve: in Kabdebó L. - Kulcsár Szabó E. (szerk.) Az irodalomértés horizontjai: Párbeszéd irodalomtudományunk modern hagyományával. Pécs: Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, 1995, 72-113.
- The Protestant Review: Its Past and Present, Hungarian Studies 10/1 (1995), 55-63.
- Merre tart az irodalom(tudomány)?, Alföld 47/2 (1996/Február), 3-23, 104-108.
- Az újraértett hagyomány, Alföld 47/8 (1996/Augusztus), 72-75.
- Az újraolvasás kényszere („A rajongók”), Irodalomtörténet 76 (1996), 30-49.
- Universalism and Cultural Relativism, in Hendrix, H. - Kloek, J. - Levie, S. - van Peer, W. (szerk.) The Search for a New Alphabet: Literary Studies in a Changing World. Amsterdam: John Benjamins, 1996, 239-244.
- A párbeszéd ígérete, Kortárs 40/10 (1996/Október), 35-40.
- Thomas Bender and Carl E. Schorske, eds.: Budapest and New York, American Historical Review 1996, 1176-1178.
- Ködképek a diplomáciában (Utóirat Szegedy-Maszák Aladár Az ember ősszel visszanéz… című kötetéhez), Budapest: Európa, 1996, II. köt., 447-471.
- Radnóti Miklós és a holocaust irodalma, Literatura 1996/2, 216-231.; illetve: in Török P. (szerk.) A határ és a határolt: Töprengések a magyar-zsidó irodalom létformáiról. Budapest: Országos Rabbiképző Intézet Iahalom Zsidó Művelődéstörténeti Csoportja, 1997, 207-230.
- Az értekező Mészöly Miklós, Protestáns Szemle 58 (1996), 167-168.
- Bonyhai Gábor, Literatura 1996/3, 418-420.
- A nyelvhasználat megújításának hagyománya a modern regényírásban, Literatura 1996, 311-336.
- National and International Implications in Radnóti's Poetry, Hungarian Studies 11/1 (1996), 13-28.
- Henry James: The Portrait of a Lady, in Kada J. (szerk.) Huszonöt fontos angol regény. Budapest: Lord - Maecenas, 1996, 124-141.
- Virginia Woolf: To the Lighthouse, in Kada J. (szerk.) Huszonöt fontos angol regény. Budapest: Lord - Maecenas, 1996, 210-227.
- Levél és napló Kosztolányi életművében, Protestáns Szemle 58 (1996), 227-237.
- A keresztény hagyomány jelentősége a modern magyar irodalomban, Protestáns Szemle 58 (1996), 279-285.
- „Nonteleological Narration” and „Postmodern Literature in Hungary”, in Bertens, H. - Fokkema, D. (szerk.) International Postmodernism: Theory and Literary Practice. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1997, 273-282, 429-433.
- The Rise of Intermedial Research, Semiotica 115-3/4 (1997), 397-400.
- Comparative Literature in Hungary, in Carvalhal, T. F. (szerk.) Comparative Literature Worldwide: Issues and Methods. Porto Alegre: L&PM, 1997, 173-196.
- „On the Uses and Limits of Multiculturalism”, Hungarian Journal of English and American Studies, vol. 3, no. 1 (1997), 45-51.; illetve: in Lee, M. - Hua, M. (szerk.) Cultural Dialogue and Misreading. Sydney: Wild Peony, 1997, 128-135.; Kínai fordításban: in Daiyun, Y. - Hui, Z. (szerk.) Transmission of Culture and Literary Images. Peking: Peking University Press, 1999, 58-66.
- A művészi értékek állandósága és változékonysága, Alföld 1997/10, 48-61.
- Kosztolányi a világirodalomról, Üzenet (Subotica, Szerbia) 27/11-12 (1997), 760-768.
- O pojeciu charakteru narodowego, in Wegry - Polska v Europie srodkowej. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoly Biznesu, 1997, 213-223.
- The Permanence and Mutability of Aesthetic Values, Hungarian Studies 12 (1997), 93-105.
- Kései művek előképe. Kosztolányi: A cseh trombitás, in Sipos L. (szerk.) Irodalomtanítás az ezredfordulón. Celldömölk: Pauz-Westermann, 1998, 577-590.
- A kánonok hiábavalósága, Alföld 1998/3, 42-53.
- Fordítás és kánon, Irodalomtörténet 79 (1998), 63-82.; illetve: in Kabdebó L. -Kulcsár Szabó E. - Kulcsár-Szabó Z. - Menyhért A. (szerk.) A fordítás és intertextualitás alakzatai. Budapest: Anonymus, 1998, 66-92.; és: in Szabó B. I. (szerk.) A Nyugat-jelenség (1908-1998) . Budapest: Anonymus, 1998, 141-163.
- Postmodernity and Postcommunism, European Review 6/1 (1998), 53-62.
- Postmodernita a postkomunizmus, Svetovej literatúry 1998/3, 58-64.
- A polgári társadalom korának művelődése - Szellemi élet, in Kósa L. (szerk.) Magyar művelődéstörténet. Budapest: Osiris, 1998, 332-397, 428-459.
- A romantika: világkép, művészet, irodalom, Literatura 1998, 333-346.
- Kosztolányi et la tradition stoique, Hungarian Studies 13 (1998/99), 77-82.
- Ady és a francia szimbolizmus, in Kabdebó L. - Kulcsár Szabó E. - Kulcsár-Szabó Z. - Menyhért A. (szerk.): Tanulmányok Ady Endréről. Budapest: Anonymus, 1999, 102-114.
- A Nyugat és a világirodalom, Alföld. 1999/5, 54-70.; illetve: in Székfoglalók 1995-1998 III. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 2000, 1-20.
- A „Nemzeti hagyományok” időszerűsége, Valóság 42 (1999): 6, 31-43.
- Romanticism, Biedermeier and Realism, in Erdődy-Csorba Cs. (szerk.) Europäische Romantik und nationale Identität. Baden-Baden: Nomos, 1999, 9-20.
- Avant-garde and Neoclassicism in Radnóti’s Poetry, in Gömöri, G. - Wilmer, C. (szerk.) The Life and Poetry of Miklós Radnóti: Essays. Boulder, CO: East European Monographs, 1999, 23-41.
- The Rise and Fall of Bourgeois Literature in Hungary (1945-1948), Hungarian Studies 13 (1998/99), 199-214.; illetve: in Pynsent, R. (szerk.): The Phoney Peace: Power and Culture in Central Europe 1945-49. London: School of Slavonic and East European Studies, 2000, 294-305.
- Nachwort, in Krúdy Gy.: Die rote Postkutsche. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1999, 393-397.
- Miklós Radnóti und die Literatur des Holocaust, in Lichtmann T. (szerk.): Angezogen und abgestoßen: Juden in der ungarischen Literatur. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999, 209-232.
- Literature and Arts from the Beginning of the 18th Century until Today, in Kósa L. (szerk.) A Companion to Hungarian Studies. Budapest: Akadémiai, 1999, 345-465.
- The Legitimacy of a Western Canon, Neohelicon XXVI/2 (1999), 85-90.
- Les niveaux de signification dans „Kornél Esti”, in Kosztolányi D.: Kornél Esti. Paris: Éditions Ibolya Virág, 1999, 319-358.
- Az újraértelmezés kényszere: Kemény Zsigmond két röpirata a forradalomról, Irodalomtörténet 81 (2000), 3-14.; illetve: in Bedecs L. (szerk.) Találkozó poétikák. Miskolc-Budapest: Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék - MTA Irodalomtudományi Intézet, 2000, 30-40.; és: in Cséve A. (szerk.) A forradalom után: Vereség avagy győzelem? Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2001, 34-45.
- A történelem elképzelt hitele (Esterházy Péter: Harmonia caelestis), Kortárs 44/9 (2000), 106-111.
- Megszakított folytonosság a magyar történelemben, Literatura 2000, 103-109.
- Henry James and Reader-Response Criticism (The Figure in the Carpet), Neohelicon XVII/11 (2000), 61-67.; illetve: in de Geest, D. - de Graaf, O. - Delabastita, D. - Geldof, K. - Ghesquière, R. - Lambert, J. (szerk.) Under Construction: Links for the Site of Literary Theory. Leuven: Leuven University Press, 2000, 181-188.
- „Van, ami nincs”: Magyarságtudomány - elmélet vagy föladat?, Európai utas 14/3 (2000), 7-10.
- Műfajok átértelmezése: Márai elbeszélő művészetének fejlődéstörténeti helye, in Lőrinczy H. - Czetter I. (szerk.): „Este nyolckor születtem…”: Hommage ? Márai Sándor. Szombathely: Bár Könyvek, 2000, 39-47.
- Nem hallott dallamok és nem látott festmények: társművészetek a romantikus szépprózában, Literatura 2000, 108-132.
- A romantikus Petőfi, Literatura 2000, 221-225.
- Bartók’s Place in Cultural History, Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae 41/4 (2000), 457-465.
- The Age of Emergent Bourgeois Society, from the Late 18th Century to 1920.; illetve The Age of Bourgeois Society, 1920-1948: Intellectual Life, in Kósa L. (szerk.) A Cultural History of Hungary in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Budapest: Corvina - Osiris, 2000, 101-176 és 211-248.
- Vörösmarty és a romantikus töredék, in Takáts J. (szerk.) Vörösmarty és a romantika. Pécs - Budapest: Művészetek Háza - Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, n. d., 31-37.
- From Enlightenment Universalism to Romantic Nationalism, Hungarian Studies vol. 14 (2000), 181-192.
- Vörösmarty Mihály, Magyar Szemle 2001, 7-14.
- Magyar esztétika 1826-ból (Greguss Mihály: Az esztétika kézikönyve), Literatura 2001/1, 106-109.
- Kísérlet az újraértelmezésre: az Akadémiai Irodalomtörténet, Alföld 2001-5, 39-50.
- Samuel Beckett kétnyelvűsége, in Bárdos J. (szerk.) Dombormű. Budapest: Liget, 2001, 401-409.
- Látomás a föltétel nélküli egyetemről: Eszmecsere Jacques Derridával, in Gaál-Baróti M. - Bassola P. (szerk.) „Millionen Welten” . Budapest: Osiris, 2001, 81-87.
- A mű befejezettségének ábrándja: Töredékszerűség Vörösmarty költészetében, in Kiczenkó J. - Thimár A. (szerk.) A XIX. század vonzásában. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2001, 220-227.
- A fordíthatóság esélyei, Tiszatáj, 2001 Szeptember, 79-87.; illetve: in Monostori I. - Olasz S. (szerk.) Németh László Emlékkönyv. Szeged: Tiszatáj, 2001, 213-226.
- A kánon mibenléte: remekmű és fejlődéstörténet, Alföld 2001/December, 37-48.
- Kosztolányi et la tradition stoicienne, Atelier du roman 2001/Mars, 35-42.
- Vörösmarty and the Romantic Fragment, Hungarian Studies 15 (2001), 3-10.
- Nemzeti irodalom az egységesülő világban, Élet és Irodalom 46/24 (2002. aug. 23.), 15-20.
- Egy műfaj kockázatai, Alföld 2002/Február, 17-27.
- Az újraolvasás kényszere: „Esti Kornél”, Alföld 2002/November, 88-101.
- Nyelv, nemzet, irodalom, Irodalomismeret 2002/November, 30-39.
- A kívülálló és az érintett: a megértés iróniája, in Kenyeres Z. - Gintli T. (szerk.) Pillanatkép a hazai irodalomtudományról. Budapest: Anonymus, 2002, 393-400.
- The Aftermath of the 1848 Revolution, Hungarian Studies 16 (2002), 173-183.
- The Pitfalls of Translating Terminology, Semiotica 139 (2002), 393-398.
- Henry James in Hungary, Neohelicon 2002, 275-282.
- Bilingualism and Literary Modernity, in Schmeling, M. - Schmitz-Emans, M. (szerk.) Multilinguale Literatur im 20. Jahrhundert. Würzburg: Königshausen und Neumann, 2002, 97-104.
- Vörösmarty and the Poetic Fragment in Hungarian Romanticism, in Esterhammer, A. (szerk.) Romantic Poetry. Amsterdam: John Benjamins, 2002, 55-61.
- Unheard Melodies and Unseen Paintings: The Sister Arts in Romantic Fiction, Arcadia 34 (2002), 289-303.
- A polgári örökség hatása Márai munkásságára, in Alexa K. (szerk.): Polgárosodás és irodalom. Budapest: Kölcsey Intézet, 2003, 218-234.
- Utószó, in Oroszország Márai Sándor szemével. Budapest: XX. Századi Intézet, 2003, 298-309.
- Kulcsszavak az irodalomtörténet-írásban, Literatura 2003, 235-245.
- Új magyar irodalomtörténet, Literatura 2003, 339-345.
- Újítás az irodalomban és a zenében, Literatura, 2003, 378-390.
- Keywords in Literary History, Neohelicon 30 (2003) 2, 15-23.
- Great Literature in an Inaccessible Language, in Somlyódi L. - Somlyódi N. (szerk.) Hungarian Arts and Sciences. Highland Lakes, NJ: Atlantic Research Publications, 2003, 204-243.
- Irodalomtörténeti elképzelések a New Literary History című folyóiratban, in Az Irodalomtörténet esélye. Budapest: Gondolat, 2004, 215-231.
- Nemzeti irodalom az egységesülő világban, Magyar Tudomány 111 (2004), 824-835.
- Az értelmezés fordulatai, Alföld 55 (2004) 11, 30-42.; illetve: in Szitár K. (szerk.) A szó élete. Budapest: Argumentum, 2004, 189-200.
- Miklós Radnóti: Forced March, Hungarian Studies 18 (2004), 121-123.
- The Concept of the Canon: Masterpiece and Evolution in Literary History, in M. Figueira, D. (szerk.) Cybernetic Ghosts: Literature in the Age of Theory and Technology. Provo, Utah: Brigham Young University, 2004, 65-78.
- National Literatures in the Age of Globalisation, in F. Courtinho, E. - Block de Behar, L. - Rodrigues, S. V. (szerk.): Elegio da Lucidez: A Comparaçao Literária em Ambito Universal. Porto Alegre: Abralic, 2004, 219-227.
- Pater in Hungary, in Bann, S. (szerk.) The Reception of Walter Pater in Europe. London: Thoemmes Continuum, 2004, 197-195.
- Tanító célzat és művészi érték József Attila költészetében, Kortárs 49. 4 (2004), 1-9.
- Önértelmezés és regényelmélet, Filológiai Közlöny 50. 1-2 (2005), 5-16.; illetve: in Kovács Á. (szerk.) A regény nyelvei. Budapest: Argumentum, 2005, 7-20.
- Irányok József Attila költészetének értelmezésében, in Horváth I. - Kálmán C. Gy. (szerk.) A civódó civil. Budapest: Krónika Nova, 2005, 60-75.
- Megfordított időrend: A történelmi regényről, Alföld 56. 3 (2005), 27-37.
- Zene és szöveg három huszadik századi dalműben, Magyar Zene 43 (2005), 35-63.; illetve: in Jeney É. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) A kultúra átváltozásai. Kép, zene, szöveg. Budapest: Balassi, 2006, 133-163.
- Folytonosság és megszakítottság a kulturális örökségben, in Romsics I. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) Mi a magyar? Budapest: Habsburg Történeti Intézet - Rubicon, 2005, 258-274.
- A szerző önazonossága József Attila életművében, in Prágai T. (szerk.) „Mint gondolatjel, vízszintes a tested”: Tanulmányok József Attiláról. Budapest: Kortárs, 2005, 171-198.
- National and Comparative Literature in the Age of Globalization, Hungarian Studies 19 (2005), 267-276.
- Magyar irodalomtudomány a huszonegyedik század elején, Magyar Tudomány 167 (2006), 787-793.
- Nemzeti és világirodalom a huszonegyedik században, in A társadalomtudományok szerepe a változó világban. Budapest: Tinta, 2006, 64-85.
- Az alkotói folyamattól a hatástörténetig, Muzsika 49. 8 (2006), 41-43.
- Az összehasonlító művészettudomány távlatai, Literatura 22 (2006), 299-301.
- Du discours autoréflexif dans les oeuvres de Kosztolányi, Caliers d’études hongoises 13 (2006), 63-73. - Előszó, in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2007. (megjelenés előtt)
- 1862: Megfordított időrend. Könyvalakban megjelenik Kemény Zsigmond Zord idő című regénye, in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2007. (megjelenés előtt)
- 1875: A szabadelvűség értékőrző bírálata. Megjelenik Asbóth János Magyar Conservativ Politika című könyve, in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2007. (megjelenés előtt)
- 1888: Nemzeti kultúra és világszínvonal: feszültség vagy összhang. Gustav Mahlert kinevezik a budapesti Operaház igazgatójának, in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2007. (megjelenés előtt)
- 1908: Életművek kölcsönhatása. Megjelenik Kosztolányi Dezső Boszorkányos esték és Csáth Géza A varázsló kertje című prózai kötete, in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2007. (megjelenés előtt)
- 1908: Megjelenik a Nyugat című folyóirat első száma, in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2007. (megjelenés előtt)
- 1911: Újítás az irodalomban és a zenében. Bartók Béla befejezi A kékszakállú herceg vára zongorakivonatát, in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2007. (megjelenés előtt)
- 1924: A Kettős Monarchia emléke a magyar irodalomban. Megjelenik Kosztolányi Dezső Pacsirta című regénye, in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2007. (megjelenés előtt)
- 1933: A regényszerűség meghaladása. Kosztolányi Dezső Esti Kornél, in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2007. (megjelenés előtt)
- 1934: A szerző önazonossága József Attila életművében. Megjelenik az Eszmélet című költemény, in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2007. (megjelenés előtt)
- 1934: Esszéírás és irodalomtörténet. Megjelenik Szerb Antal Magyar irodalomtörténet című munkája és Babits Mihály Az európai irodalom története című vállalkozásának első fele, in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2006. (megjelenés előtt)
- 1942: Illyés és a francia irodalom. Megjelenik A francia irodalom kincsesháza, in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2007. (megjelenés előtt)
- 1992: A magyarság (nyelven túli) emléke. Megjelenik Tibor Fischer regénye az 1956-os forradalomról, in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2007. (megjelenés előtt)