Képzés


A Tanszék a 2006/2007-es tanévtől kezdődően Művelődéstudomány (Cultural Studies) címmel BA-képzést (szakirányt és specializációt) indított. Az MA-képzési struktúrába való beilleszkedés, illetve a mesterszakok tervezéséhez kapcsolódó akkreditációs eljárások jelenleg folyamatban vannak. A Tanszék az Összehasonlító Irodalom- és Művészettudomány MA-szak létesítésére tett javaslatot. A fentieken kívül hároméves doktori képzések is folynak, melyek elvégzése után PhD-fokozat megszerzésére nyílik lehetőség.

Kurzusok nappali tagozatos hallgatók számára
A Tanszék által kínált BA-kurzusok közül a Művelődéstudomány az egyik olyan szakirány és specializáció, melynek előzménye, az Összehasonlító irodalomtudomány szak irodalomelméleti, világirodalmi, fordításelméleti és színháztudományi képzést biztosított a bölcsészhallgatók számára. A Tanszéken Fordításelmélet és Színháztudomány program is működött, melyek tanagyaga - a lehetőségekhez mérten - integrálódott a Bologna-folyamat megkívánta képzési struktúrába.
Az előadások és a szemináriumok nyelve jelenleg a magyar, ám napirenden van az angol nyelvű kurzusok indításának kérdése is. Az oktatók a külföldi vendéghallgatókat (mint például az Erasmus-diákokat) tutorális jellegű foglalkozások keretében segítik, az adott idegen nyelven történő kommunikációval.

Doktori programok
Szegedy-Maszák Mihály tanszékvezető egyetemi tanár két akkreditált doktori programot is vezet a Tanszéken, úgymint a Magyar irodalom a romantika korában és az Összehasonlító irodalomtudomány alprogramokat.
A Kulcsár Szabó Ernő intézetigazgató professzor vezetése alatt álló Irodalomelmélet doktoriskolai alprogram szintén az Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék akkreditált kurzusa.
A Tanszék által kínált, s a doktori hallgatók számára kötelező jelleggel bíró kurzusokon kívül a témavezetőkkel folytatott disszertációs konzultációkra is lehetőség nyílik, melyek során tutoriális jelleggel foglalkoznak a hallgatókkal a tanárok. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó doktoranduszok kutatócsoportok munkáiba is bekapcsolódhatnak, s az e munkák eredményeként megjelenő kötetekben tanulmányaikat publikálhatják. Az ösztöndíjas hallgatóknak óratartási kötelezettségük van, s szemináriumaikon legújabb kutatási eredményeiket vitathatják meg hallgatóikkal.


Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék