Kulcsár-Szabó Zoltán


Publikációk

Kötetek:
- Oravecz Imre. Pozsony: Kalligram, 1996, 208.
- Az olvasás lehetőségei. Budapest: JAK-Kijárat, 1997, 224.
- Hagyomány és kontextus. Budapest: Universitas, 1998, 188.
- Irodalom. Tankönyv 16-17 éveseknek. Budapest: Korona, 1999, 292.
- Hermeneutikai szakadékok. Debrecen: Csokonai, 2005, 216.

Szerkesztett kötetek:
- Kabdebó L. - Kulcsár Szabó E. - Menyhért A. - Kulcsár-Szabó Z. (szerk.) A fordítás és intertextualitás alakzatai. Budapest: Anonymus, 1998, 412.
- Jauß, Hans Robert: Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika. Budapest: Osiris, 1999, 456.
- Kabdebó L. - Kulcsár Szabó E. - Menyhért A. - Kulcsár-Szabó Z. (szerk.) Újraolvasó. Tanulmányok Ady Endréről. Budapest: Anonymus, 1999, 236.
- Eisemann Gy. - H. Nagy P. - Kulcsár-Szabó Z. (szerk.) Irodalom. Szöveggyűjtemény 16-17 éveseknek. Budapest: Korona, 1999, 408.
- Kabdebó L. - Kulcsár Szabó E. - Kulcsár-Szabó Z. - Menyhért A. (szerk.) Újraolvasó. Tanulmányok Kassák Lajosról. Budapest: Anonymus, 2000, 268.
- Kabdebó L. - Kulcsár Szabó E. - Kulcsár-Szabó Z. - Menyhért A. (szerk.) Újraolvasó. Tanulmányok József Attiláról. Budapest: Anonymus, 2001, 324.
- Imre Z. - Józan I. - Kulcsár-Szabó Z. - Szegedy-Maszák M. - Zsadányi E. (szerk.) Transfer and Translation. Intercultural Dialogues. Budapest: Books In Print, 2002, 276.
- Kulcsár-Szabó Z. - Szirák P. (szerk.) Az esztétikai tapasztalat medialitása. Budapest: Ráció, 2004, 436.

Kritikák, tanulmányok:
- Az esztétikai tapasztalat apologétája, in Jauß, H. R.: Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika. Budapest: Osiris, 1999, 431-451.
- A „szerepvers” poétikájáról, in Kabdebó L. - Kulcsár Szabó E. - Kulcsár-Szabó Z. - Menyhért A. (szerk.) Újraolvasó. Tanulmányok Ady Endréről. Budapest: Anonymus, 1999, 204-210.; Németül: Zur Problematik des „Rollengedichts”, in Berliner Beiträge 13, 2003/2004, 127-140.
- Példázat és karnevál, in Müllner A. - Odorics F. (szerk.) Fuharosok. Szeged: Ictus, 1999, 18-29.
- Válasz a Jelenkor kérdéseire, Jelenkor 1999/2, 197-198.
- Ex Libris, Élet és Irodalom 1999/9, 13.
- A nyelvek közti viszony, Alföld 1999/4, 80-85.
- Kommentár helyett „hymen”?, Tiszatáj 1999/6, 66-83.; illetve: in Józan I. - Kulcsár Szabó E. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) Az elbeszélés módozatai. Budapest: Osiris, 2003, 474-500.
- (Kabdebó Lóránttal, Kulcsár Szabó Ernővel, Menyhért Annával) Előszó, in Kabdebó L. - Kulcsár Szabó E. - Kulcsár-Szabó Z. - Menyhért A. (szerk.) Újraolvasó. Tanulmányok Ady Endréről. Budapest: Anonymus, 1999, 7-8.
- Méltányosság és szigor, Alföld 1999/6, 106-108.; illetve: Szépirodalmi Figyelő 1999/2, 60-62.
- Bosszú és filológia, Holmi 1999/7, 943-948.
- Az emlékezet könyve, Tiszatáj 1999/10, 89-94.
- Az ellenszegülő múlt, Jelenkor 1999/12, 1286-1292.
- Mihály Babits, in Serafin, S. (szerk.) Twentieth-Century Eastern European Writers I. (DLB 215) Detroit/San Francisco/London/Boston/Woodbridge: BLC, 1999, 25-32.
- A „korszak” retorikája, in Bednanics G. - Bengi L. - Kulcsár Szabó E. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. Budapest: Osiris, 2000, 90-105.; Németül: Die Rhetorik der „Epoche”, in Kulcsár Szabó E. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) Epoche - Text - Modalität. Tübingen: Niemeyer, 1999, 213-233.; Horvátul: M. Car - E. Pletikos (ford.) Retorika „epohe”, Umjetnost Rijeci 1999/3-4, 211-230.
- Hozzászólás Mártonffy Marcell Megértésküszöb c. dolgozatához, in Bednanics G. - Bengi L. - Kulcsár Szabó E. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. Budapest: Osiris, 2000, 530-533.
- Hozzászólás Menyhért Anna A Kortárs olvasás és az újraolvasás alakzatai a Tandori-recepcióban című dolgozatához, in Bednanics G. - Bengi L. - Kulcsár Szabó E. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. Budapest: Osiris, 2000, 269-272.
- Hozzászólás Zsadányi Edit Hamupipőke nem megy a bálba… című dolgozatához, in Bednanics G. - Bengi L. - Kulcsár Szabó E. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. Budapest: Osiris, 2000, 391-394.
- Hozzászólás Katona Gergely Destrukció elméletben és gyakorlatban c. dolgozatához, in Bednanics G. - Bengi L. - Kulcsár Szabó E. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. Budapest: Osiris, 2000, 218-220.
- A potencialitás mint a „hatás-poétika” feltétele?, in Bednanics G. - Bengi L. - Kulcsár Szabó E. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. Budapest: Osiris, 2000, 430-433.
- A nyelv a távolban, BUKSZ 2000/1, 47-50.
- Az idegenség poétikája?, Jelenkor 2000/3, 281-304.; illetve: Kabdebó L. - Kulcsár Szabó E. - Kulcsár-Szabó Z. - Menyhért A. (szerk.) Újraolvasó. Tanulmányok Kassák Lajosról. Budapest: Anonymus, 2000, 33-60.
- (Kabdebó Lóránttal, Kulcsár Szabó Ernővel, Menyhért Annával) Előszó, in Kabdebó L. - Kulcsár Szabó E. - Kulcsár-Szabó Z. - Menyhért A. (szerk.) Újraolvasó. Tanulmányok Kassák Lajosról. Budapest: Anonymus, 2000, 7-9.
- Posztmodern és (neo)konzervativizmus, Az Irodalom Visszavág 2000/1, 89-91.
- Hozzászólás a Poszt-posztmodern c. kötetről rendezett vitán, Az Irodalom Visszavág 2000/1, 94-95.
- Kép és jelentés a retorikai olvasásban, Alföld 2000/6, 77-90.
- Kívül-belül a lírán, Élet és Irodalom 2000/25, 19.; illetve: Látó 2002/4, 148-153.
- Az átírás mint kritikai aktus, Új Holnap 2000/Május-augusztus, 111-124.
- Utak az avantgárdból, Alföld 2000/11, 43-61.; illetve: in Kabdebó L. - Kulcsár Szabó E. - Kulcsár-Szabó Z. - Menyhért A. (szerk.) Újraolvasó. Tanulmányok József Attiláról. Budapest: Anonymus, 2001, 91-108.
- Ex Libris, Élet és Irodalom 2000/46, 17.
- Esztétikai identifikáció, szublimáció, katarzis, in Jelenkor 2000/12, 1234-1247.; illetve: in Ármeán O. - Fried I. - Odorics F. (szerk.) Irodalomelmélet az ezredvégen. Budapest - Szeged: Gondolat-Pompeji, 2002, 286-310.
- Intertextualitás és a szöveg identitása, in Dobos I. (szerk.) Olvasáselméletek. Debrecen: Kossuth, 2001, 339-344.
- Beszélő bábuk, Jelenkor 2001/1, 95-97.
- A deKON-könyvsorozat néhány kötetéről, Tiszatáj 2001/3, 91-98.
- Önreflexió, szimbólum és modernség a poetológiai diskurzusban, Alföld 2001/4, 66-92.
- (Kabdebó Lóránttal, Kulcsár Szabó Ernővel, Menyhért Annával) Előszó, in Kabdebó L. - Kulcsár Szabó E. - Kulcsár-Szabó Z. - Menyhért A. (szerk.) Újraolvasó. Tanulmányok József Attiláról. Budapest: Anonymus, 2001, 7-10.
- Tautológia és időbeliség, in Bessenyei J. - Ferenczi L. - Kovács V. - Pálfi Á. (szerk.) Kabdebó Lóránt köszöntése. Miskolc: ME, 2001.
- Az „eminens szöveg” fogalma Gadamernél, Pannonhalmi Szemle 2001/4, 77-100.
- Spleen und Ideal, Arcadia 2002/1, 85-99.; illetve: in Kulcsár Szabó E. - Lőrincz Cs. - Molnár G. T. (szerk.) Spielarten der Sprache. Budapest: Osiris, 2004, 164-182.
- Az összjáték távlatai, Alföld 2002/1, 103-110.
- Válasz a Korunk körkérdésére, Korunk 2002/1, 110.
- Kánon és recepció, in Alföld 2002/4, 46-67.; illetve: Dobos I. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) Kánon és kanonizáció. Debrecen: Csokonai, 2003, 121-147.
- Ex Libris, Élet és Irodalom 2002/14, 23.
- Poétika és poetológia, Palimpszeszt 17 (2002) (http://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/zemplenyi/10.htm); illetve: in Bednanics G. - Bengi L. - Kulcsár Szabó E. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) Hang és szöveg. Budapest: Osiris, 2003, 439-508.
- Individualität und (De-)Symbolisierung in Übersetzungen von Baudelaires Spleen II, in Imre Z. - Józan I. - Kulcsár-Szabó Z. - Szegedy-Maszák M. - Zsadányi E. (szerk.) Transfer and Translation. Intercultural Dialogues. Budapest: Books In Print, 2002, 59-70.
- A gép poétikája, in Kenyeres Z. - Gintli T. (szerk.) Pillanatkép a hazai irodalomtudományról. Budapest: Anonymus, 2002, 401-419.
- A „lírai én” olvashatóságának kérdései a József Attila-recepcióban, Irodalomtörténet 2002/4, 477-496.
- Egy költészet vakfoltjai, in Lator L. (szerk.) Ostromgyűrűben. Budapest: Nap Kiadó, 2003, 250-259.
- Az idő topográfiája, Tiszatáj 2003/3, 83-88.
- Kiüresítés és (negatív) dialektika: a chiazmus példája, in Rákai O. - Z. Kovács Z. (szerk.) A narratív identitás kérdései a társadalomtudományokban. Budapest - Szeged: Gondolat - Pompeji, 2003, 96-133.; illetve: Zemplényi F. - Kulcsár Szabó E. - Józan I. - Jeney É. - Bónus T. (szerk.) Látókörök metszése. Írások Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára. Budapest: Gondolat, 2003, 271-296., illetve: Tiszatáj 2003/7, 57-79.
- Cselekvés és textualitás, Alföld 2003/6, 29-52.; illetve: Biczó G. - Kiss N. (szerk.) Antropológia és irodalom. Debrecen: Csokonai, 2003, 184-210.
- A közvetlenség visszatérése?, in Kulcsár Szabó E. - Szirák P. (szerk.) Történelem, kultúra, medialitás. Budapest: Balassi, 2003, 272-307.
- Lebomló partitúrák, Könyvjelző (az Új Szó melléklete) 2003/7, 8-9.; illetve: Élet és Irodalom 2003/28, 24.
- Szövegtükör, Alföld 2003/10, 48-62.; illetve: in Bednanics G. - Kékesi Z. - Kulcsár Szabó E. (szerk.) Identitás és kulturális idegenség. Budapest: Osiris, 2003, 251-271.
- Ex Libris, Élet és Irodalom 2003/46, 27.; Németül: Textspiegel, in Kulcsár Szabó E. - Lőrincz Cs. - Molnár G. T. (szerk.) Spielarten der Sprache. Bp.: Osiris, 2004, 121-145.
- Tudás és nem-tudás: prolepszisek, Alföld 2003/12, 89-94.
- Az Én a versben, in Fried I. - Kabdebó L. - Kovács V. (szerk.) Ferenczi László köszöntése 65. születésnapja alkalmából, Miskolc: ME - SzTE, 2003, 108-112.
- Felszámolt történetek, Kalligram 2004/4, 108-113.
- Irodalmiság és medialitás a költészetben, Alföld 2004/4, 34-59.; illetve: in Kulcsár-Szabó Z. - Szirák P. (szerk.) Az esztétikai tapasztalat medialitása. Budapest: Ráció, 2004, 74-111.
- A hang médiuma a költészetben, in Ármeán O. - Kürtösi K. - Odorics F. - Szörényi L. (szerk.) Serta Pacifica. Szeged: Pompeji, 2004, 443-450.
- Otthontalanul otthon, Kalligram 2004/10, 92-99.
- Figurativitás és történetiség Heidegger A műalkotás eredete c. művében, in Fehér M. I. - Kulcsár Szabó E. (szerk.) Hermeneutika, esztétika, irodalomelmélet. Budapest: Osiris, 2004, 82-120.
- Figuráció és defiguráció, in Fehér M. I. - Kulcsár Szabó E. (szerk.) Hermeneutika, esztétika, irodalomelmélet. Budapest: Osiris, 2004, 228-263.; illetve: Partitúra 2006/1, 25-49.
- Ex Libris, Élet és Irodalom 2004/46, 23.
- Lejegyzés és szubjektivitás, Alföld 2004/12, 44-61.
- „Sötétben nézem magamat”, Irodalomtörténet 2005/1, 65-98.
- Olvasás/politika: a „Paul de Man-ügy”, Tiszatáj 2005/8, 76-100.
- Ismétlés, intratextualitás, inskripció, Alföld 2005/10, 54-77.
- Ex Libris, Élet és Irodalom 2005/42, 27.
- A nyelv zenéje: fölösleg és hiány A tragédia születésében, Iskolakultúra 2005/11, 105-125.
- Magány és énhiány József Attilánál, in Prágai T. (szerk.) „Mint gondolatjel, vízszintes a tested…” Budapest: Kortárs-ME, 2005, 117-144. (részlet: Kortárs 2005/4, 42-49.)
- Az értelmezés fordulatai, Alföld 2006/3, 102-105.
- A kortárs irodalom történetisége, Élet és Irodalom 2006/13, 26.
- Költőietlenség, versszerűtlenség, nyelvtelenség, Tiszatáj 2006/4, 80-92.
- A nyelv(észeti)i gazdaságtan bírálatához, Literatura 2006/1, 3-21.
- Die Differenz im Ich, in Kliems, A. - Rassloff, U. - Zajac, P. (szerk.) Spätmoderne. Berlin: Frank & Timme, 2006, 369-383.
- Író gépek, Irodalomtörténet 2006/2, 143-161.
- Testamentalitás és önéletrajziság a Vers és Valóságban, Iskolakultúra 2006/7-8, 76-91.
- 1932: „Sötétben nézem magamat” Az individualitás formái Szabó Lőrinc Te meg a világ című kötetében, in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2007. (megjelenés előtt)
- 1971: Költőietlenség, versszerűtlenség, nyelvtelenség. Domonkos István Kormányeltörésben, in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2007. (megjelenés előtt)

Fordítások:
- Jauß, Hans Robert: Jónás könyve - az „idegenség hermeneutikájának” egy paradigmája, in Jauß, H. R.: Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika. Budapest: Osiris, 1999, 373-395.
- Jauß, Hans Robert: A recepció elmélete, in Jauß, H. R.: Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika. Budapest: Osiris, 1999, 9-35.
- Jauß, Hans Robert: Az esztétikai élvezet és a poieszisz, aisztheszisz és katharszisz alaptapasztalatai, in Jauß, H. R.: Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika. Budapest: Osiris, 1999, 158-177.; illetve: Dobos I. (szerk.) Olvasáselméletek. Debrecen: Kossuth, 2001, 97-110.; illetve: Bókay A. - Vilcsek B. - Szamosi G. - Sári L. (szerk.) A posztmodern irodalomtudomány kialakulása. Budapest: Osiris, 2002, 218-228.
- Jauß, Hans Robert: Horizontszerkezet és dialogicitás, in Jauß, H. R.: Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika. Budapest: Osiris, 1999, 271-319.
- Jauß, Hans Robert: A költői szöveg az olvasás horizontváltásában, in Jauß, H. R.: Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika. Budapest: Osiris, 1999, 320-372.; illetve: Dobos I. (szerk.) Olvasáselméletek. Debrecen: Kossuth, 2001, 269-305.
- Jauß, Hans Robert: Levél Paul de Manhez, in Jauß, H. R.: Recepcióelmélet - esztétikai tapasztalat - irodalmi hermeneutika. Budapest: Osiris, 1999, 396-404.; illetve: Dobos I. (szerk.) Olvasáselméletek. Debrecen: Kossuth, 2001, 421-426.
- Martyn, David: Az olvashatatlan autoritása, in Rohonyi Z. (szerk.) Irodalmi kánon és kanonizáció. Budapest: Osiris, 2001, 227-239.
- Zajac, Peter: Vladimír Holan és a második modernség, in Bednanics G. - Bengi L. - Kulcsár Szabó E. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) Hang és szöveg. Budapest: Osiris, 2003, 426-438.
- De Man, Paul: Az eltorzított Shelley, in Hansági Á. - Hermann Z. (szerk.) Újragondolni a romantikát. Budapest: Kijárat, 2003, 159-188.
- Luhmann, Niklas: Rendszereket megértő rendszerek, in Bónus T. - Kelemen P. - Molnár G. T. (szerk.) Intézményesség és kulturális közvetítés. Budapest: Ráció, 2005, 294-340.