Dánel Mónika


Publikációk

Kritikák, tanulmányok:
- A név mint katakrézis, Lk.k.t. 2000/2, 3-8.
- A Krúdy-szöveghagyomány emlékezete Kosztolányi Dezső Az utolsó fölolvasás című novellájában, Lk.k.t. 2000/1, 51-56.; illetve: in Ármeán O. - Odorics F. (szerk.) Határon. Kolozsvár - Szeged: Pompeji, 2002, 165-179.
- Uralmát vesztette türannosz? Szophoklész: Oedipus király, Látó, 2001/November, 80-86.
- „mert nincs a világon se jó se rossz; gondolkodás teszi azzá”, Korunk 2001/Június, 76-80.
- Intertextualitás mint átváltoztatva-megőrző létmód. Metamorphoses és Az utolsó világ szövegközöttisége, Korunk 2001/Március, 95-98.
- Én - Te - Ő. Saját és idegen viszonyában. (Nádas Péter: Szerelem), Kalligram 2002/10, 100-109.
- Az intermedialitás szerepe orosz hasonmás történetekben, Iskolakultúra 2002/6-7, 13-25.
- Szöveg és kép viszonyában. Az intermedialitás szerepe orosz hasonmás történetekben. (Dosztojevszkij: A hasonmás, Gogol: Az arckép), in Pethő Á. (szerk.) Képátvitelek. Tanulmányok az intermedialitás tárgyköréből. Kolozsvár, 2002, 125-145.; [illetve: orosz nyelvű tanulmánygyűjteményben megjelenés alatt]
- Irodalom mint elméleti előfeltevések provokációja, Kalligram 2002/Május, 38-49.
- A közöttiség alakzatai. Magyar neoavantgárd szövegek poétikájáról, Magyar Műhely 2002/2, 121. sz., 27-55.; illetve: in Bengi L. - Sz. Molnár Sz. (szerk.) Kánon és olvasás. Kultúra és közvetítés II, Budapest: Fiatal Írók Szövetsége, 2002, 73-117.
- Az irónia mint a megértés fel(-)adott (kettős) arca, Lk.k.t. 2002/7-8, 108-112.
- „A Bölcs félve nevet” (A nevetés Charles Baudelaire értelmezésének kontextusában), Lk.k.t. 2002/11, 47-50.
- „Épületek és képek olvasása”, Kalligram 2002/Június, 103-105.; illetve: Sz. Molnár Sz. (szerk.) Gézci János carmen figuratum. Budapest - Veszprém: Magyar Műhely Kiadó - Lackó Dezső Múzeum, 2002, 19-22.
- A tükör és a hasonmás mint az irodalom és a film heterotópiái, in Pethő Á. (szerk.) Köztes képek. A filmelbeszélés színterei. Kolozsvár: Scientia Kiadó, 2003, 249-281.
- V otnosenyijah texta i izobrazsenyija, in Oros, M. I. (szerk.) Studii de limba, literatura si metodica XI. Cluj-Napoca: Universitatea „Mabes-Bolyai” Facultatea de Litere, Filologie Slava, 2003, 135-148.
- Az irodalom tér-nyerése. (Térbeliség mint olvasási technika Kemenes Géfin László: Versek Jolantához című könyvében), in Sz. Molnár Sz. - Molnár G. T. (szerk.) Egytucat. Kortárs magyar írók női szemmel. Budapest: Kijárat Kiadó - JAK, 2003, 9-21.
- Regénytérkép. (Előszó), in Alekszandr Szolzsenyicin: A vörös kerék. Katalizátor Kiadó, 2004, 13-15.
- Nyelv - karnevál. Performatív nyelvhasználat magyar neoavantgárd szövegekben, in Deréky P. - Müllner A. (szerk.) Né/ma? Budapest: Ráció Kiadó, 2004, 99-114.
- Zwischen den Sprachen. Versuch einer historischer Kontextualisierung der ungarischen Neoavantgarde, in Kulcsár Szabó E. - Csongor L. - Molnár G. T. (szerk.) Spielarten der Sprache. Budapest: Osiris, 2004, 369-391.
- Nyelvek és kulturális kódok között. (Kísérlet a magyar neoavantgárd történeti kontextualizációjára), Alföld 2005/6, 77-92.
- Hazatérés vagy Haza Tér És? (Vitéz György: VÉGjáték), Kortárs 2005/3, 81-87.
- Symposion a hallgatás asztala körül. Kép és szöveg megnyíló terei az Új Symposion folyóiratban, in Kékesi Z. - Peternák M. (szerk.) Kép írás művészet. Budapest: Ráció Kiadó, 2006, 26-44.
- „egy séta poétikája” (Gellén Miklós Gábor: Rossz alvó), www.terasz.hu/irodalom/kortars
- (Varga Tündével): 1978: A nyugati magyar irodalom „köztes tere”. Megjelenik a Fehérlófia Első Könyve, in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2007. (megjelenés előtt)