Bengi László


Publikációk


Kötetek:
- Az elbeszélés kihívása. Budapest: FISZ, 2000, 180.

Szerkesztett kötetek:
- Bednanics G. - Bengi L. - Kulcsár Szabó E. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) Az irodalmi szöveg antropológiai horizontjai. Budapest: Osiris, 2000, 560.
- Bengi L. - Sz. Molnár Sz. (szerk.) Kánon és olvasás - kultúra és közvetítés I-II. Budapest: FISZ, 2002, 144 + 176.
- Bednanics G. - Bengi L. - Kulcsár Szabó E. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) Hang és szöveg. Költészettörténeti kérdések a lírai modernségben. Budapest: Osiris, 2003, 552.

Kritikák, tanulmányok:
- Önreflexív prózatechnika és polivalens jelentésstruktúra Kosztolányi Házi dolgozat című novellájában, Iskolakultúra 1994/21, 78-80.; illetve: in Kulcsár Szabó E. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről. Budapest: Anonymus, 1998, 224-227.
- Két Babits-szonett: „Régi magyar irodalom”, „Zrínyi Velencében”, Irodalomismeret 1995/4, 104-108.
- In memoriam Cornelii Esti. Az Esti Kornél Tizennyolcadik fejezetéről, Literatura 1996/2, 232-245.; illetve: in Kulcsár Szabó E. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről. Budapest: Anonymus, 1998, 198-215.
- A szövegszegmentumok iterációja mint az epikai világ megalkotása. Bodor Ádám: Sinistra körzet, Szépliteratúrai Ajándék 1997/1-2, 113-129.
- A strukturalizmus „újraolvasása”. Szegedy-Maszák Mihály: Az irodalmi mű alaktani hatáselmélete, Iskolakultúra 1997/3, 100-104.
- Kukorelly Endre: Kedvenxc, Alföld 1997/4., 89-92.
- Az „értelmezhetőség” poétikája felé. Kosztolányi Dezső: Alfa és Caligula, in Szöveghatárok feloldódása. Válogatás a XXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományos Szekciójának dolgozataiból. Új Holnap-különszám, Miskolc, 1997, 118-136.
- A történelem modalitása - a modalitás történetisége. Kulcsár Szabó Ernő: Beszédmód és horizont, Iskolakultúra 1997/11, 99-108.
- Kontextusok: tradíciók és teóriák. Négy JAK-füzet kapcsán: Babarczy, M. Nagy, Szilágyi, Szirák, Literatura 1997/4, 423-432.
- Folyóirat-hagyományok és szerzők, avagy egy diszkurzus alakulásának némely módozata, Szépliteratúrai Ajándék 1997/3-4, 179-184.
- Györe Balázs: A valóságban is létezik, Alföld 1998/1, 100-104.
- Történelem és/vagy történetiség? Márton László: Jacob Wunschwitz igaz története, Tiszatáj 1998/2, 65-71.
- Modalitás és önértelmezés viszonya a Tengerszem egy ciklusában. Kosztolányi Dezső: Egy asszony beszél, in Kulcsár Szabó E. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről. Budapest: Anonymus, 1998, 240-258.
- Krónikás és filológus. Térey János: Termann hagyományai, Alföld 1998/7, 97-106.
- Személyesség és intertextualitás. H. Nagy Péter: Kalligráfia és szignifikáció, Alföld 1998/8, 106-110.
- Nyelv, struktúra, megértés. Humboldt nyelvkoncepciója nyomán, Szépliteratúrai Ajándék 1998/2-3, 4-20.; illetve: in Szegedy-Maszák M. - Hajdu P. (szerk.) Romantika: világkép, irodalom, művészet. Budapest: Osiris, 2001, 130-146.
- Beszéd versus beszélgetés? Farkas Zsolt: Most akkor, Alföld 1999/3, 79-86.
- A szomorúság (regényének) áradása. Darvasi László: A könnymutatványosok legendája, Alföld 1999/11, 86-100.
- Arany János Naturam furcâ expellas... című versének szemiotikai közelítésű elemzése, in Balázs G. (szerk.) Felfedezőúton a jelek világában. Budapest: Magyar Szemiotikai Társaság, 1999, 95-101.
- És/vagy? Kulcsár-Szabó Zoltán: Hagyomány és kontextus, Alföld 2000/1, 98-102.
- Paradoxonok pornográfiája. Esterházy Péter-Csokonai Lili: Tizenhét hattyúk, Kalligram 2000/4, 115-118.
- A magány igézetes/hiányos telítettsége. Marno János: Nincsen líra ? nélkül, Alföld 2000/9., 94-99.
- „...tamen usque recurret”. Hangsúlyváltás a magyar prózában 1992 és 1999 között, Alföld 2000/12, 67-74.
- A történelem tanúságától a történő igazságig. Oláh Szabolcs: Hitélmény és tanközlés, Pannonhalmi Szemle 2001/4, 106-109.
- Én lennék Én? Garaczi László: Pompásan buszozunk! , in Szirák P. (szerk.) Vándor szövevény. Az Alföld Stúdió antológiája. Debrecen: Csokonai, 2001, 149-163.
- Életmű-történet és kanonizáció. Géczi János: Prózák, in H. Nagy P. (szerk.) Szöveg - Tér - Kép. Írások Géczi János műveiről. Budapest: Orpheusz, 2001, 123-128.
- Közérdek és kultúra. Zuglói tablótöredék 1929-1931-ből, in Turczi I. (szerk.) A szív földrajza. Zuglói irodalmi antológia. Budapest: Budapest Zugló Önkormányzata, 2001, 45-48.
- „A történeteknek nincs végük…” Mészöly Miklós Saulusáról, Vigilia 2002/1, 48-50.
- Törés és ígéret: átmenet. Márton László: Kényszerű szabadulás, Alföld 2002/5, 80-89.
- (Bednanics Gáborral) „In rebus mediorum. Amikor az írástudó McLuhant olvas, Prae 2002/1-2, 50-61.; illetve: in Kulcsár Szabó E. - Szirák P. (szerk.) Történelem, kultúra, medialitás. Budapest: Balassi, 2003, 174-190.
- „Mehet-e, mikor Istennel beszél?” Jelképes topográfia Nádas Péter Minotaurusában, Kalligram 2002/10, 93-99.
- A köztes-lét kárhozatos kegyelme. Az értelmező közösségek elmélete, Literatura 2003/1, 112-118.
- Irodalmi nyilvánosság és kanonizációs törekvések a közelmúlt magyar irodalmában, Korunk 2003/3, 95-103.; illetve: in Dobos I. - Szegedy-Maszák M. (szerk.) Kánon és kanonizáció. Debrecen: Csokonai, 2003, 23-34.
- Átlépés és számvetés. Márton László: A mennyország három csepp vére, Alföld 2003/5, 91-98.
- Találkozás vagy szétválás? A kulturális fenomenológia kérdéshez, in Biczó G. - Kiss N. (szerk.) Antropológia és irodalom. Egy új paradigma útkeresése. Debrecen: Csokonai, 2003, 153-166.
- Mintázatok roncsolódásai. A nevetésre ösztönző ismétlés két 19. századi esetéről, in Bednanics G. - Kékesi Z. - Kulcsár Szabó E. (szerk.) Identitás és kulturális idegenség. Budapest: Osiris, 2003, 66-87.
- Formabontás és hagyomány. Márton László: Nagy-budapesti Rém-üldözés, Kalligram 2004/6, 72-84.
- Narratives and Fragments: Imre Kertész and László Márton, Hungarian Studies 2004/2, 251-256.
- 1997: Irodalom/hagyomány. Megjelenik a Jacob Wunschwitz igaz története, in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2006. (megjelenés előtt)
- 1929: Művészi önállóság - kulturális meghatározottság. Megjelenik Kosztolányi Dezső Ady-bírálata, in Szegedy-Maszák M. (főszerk.) A magyar irodalom történetei I-III. Budapest: Gondolat, 2006. (megjelenés előtt)