Prof. Dr. Sipos Lajos egyetemi tanár


E-mail:
Szoba: Múzeum krt. 4/A III. em. 334.
Telefon: 411-6500/5346

Életrajz

1962-ben magyar-orosz szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán. Tanított általános- és középiskolában, ösztöndíjas aspiránsként dolgozott az MTA Irodalomtudományi Intézetében, tanszékvezetőként szervezte a Budapesti Tanárképző Főiskolán az irodalom szakos képzést. 1983. január 1-jétől dolgozik az ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézetében, 1983 és 2004 között a Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék docense és az Alkalmazott Irodalomtudományi Szakcsoport vezetője, 1993 és 1997 között a Kar oktatási és tanárképzési dékánhelyettese volt. 2004-től az Intézet egyetemi tanára, 2006 szeptemberétől félállásban.

1972-ben bölcsészdoktor, 1979-ben az irodalomtudomány kandidátusa lett, 2001-ben habilitált. Tagja az MTA Köztestületének és a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaságnak.

1998-tól oktat a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is.

Szakmai és egyéb díjai: Universitas Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominata 1635-1985 (1985), Kiváló Munkáért kitüntető jelvény (1987), Klebelsberg-emlékérem (Fejér Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet, 1996), Apáczai Csere János-díj (1997), Budapest IV. ker., Újpest díszpolgára (1997)

1983-tól tart előadásokat (főkollégiumokat); szemináriumokat, szakszemináriumokat vezet a 20. századi magyar irodalomból. 1985-ben megszervezte a Babits Kutatócsoportot, azóta irányítja Babits Mihály prózai és drámai műveinek, a levelezésnek, az esszék, kritikák, tanulmányok köteteinek kritikai kiadását (egyetemi hallgatókat, doktoranduszokat és posztdoktorokat kapcsolva be folyamatosan a munkába); eddig kilenc kötet jelent meg, négy tomus vár kiadói támogatásra. Megszervezte a Babits Könyvtár és a Babits Kiskönyvtár sorozatát (az elsőben tizenegy, a másodikban két kötet már megjelent). Szerkeszti az Akadémiai Kiadó Nemzeti klasszikusok sorozatát. Kutatja a korszak líratörténetét, vizsgálja a prózaformák változását. Témavezetőként, oktatóként, opponensként vesz részt az ELTE és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola munkájában, több alkalommal elnöke és tagja volt kandidátusi és PhD címet megítélő bizottságoknak. Szervezőként, üléselnökként, előadóként vett részt irodalomtudományi konferenciákon. Huszonkét könyve jelent meg. Tanulmányainak, cikkeinek, recenzióinak száma kétszázhoz közelít. Több könyvet lektorált.

1987-ben és 1997-ben „irodalom-fogalom és irodalomtanítás” címmel nemzetközi kutatást szervezett. Az elsőben magyar, japán, orosz és holland szakemberek, a másodikban ausztriai, izraeli, magyar, romániai, ukrajnai, szlovákiai, szerbiai, montenegrói és szlovéniai kutatók is részt vettek. Az eredményeket három kötetben publikálták. 1993-ban bevezető előadást tartott a Budapesten megrendezett „Zsizny, tvorcsesztvo, tradicii” című orosznyelvű Turgenyev-konferencián. 1994-ben tanulmányúton volt az Utrechti Egyetemen. 1995-96-ban vendégtanárként dolgozott a Pozsonyi Komensky Egyetemen. 1998-ban Fort Worth-ben (USA) előkészítette a Texas Christian University és az ELTE BTK közös, „Central European Studies” elnevezésű továbbképző kurzusát. Többször tartott előadást Szlovákiában és Romániában.

Fontosabb munkái

Tanulmánykötetek
Babits Mihály és a forradalmak kora, Bp., Akadémiai, 1976, 152.
Új klasszicizmus felé, Bp., Argumentum, 2002, 256. (Babits kiskönyvtár, 1.)
Babits Mihály, Bp., Elektra, 2003, 227. (Élet-kép)
Tamási Áron, Bp., Elektra, 2006, 254.

Szövegkiadások
Weöres Sándor, Egybegyűjtött műfordítások, 1-3, Bp., Magvető, 1976. (szöveggondozás Bata Imrével)
Forrai Eszter, Lépcsők. Válogatott versek (1969-1994), Bp., Múlt és Jövő, 1995. (válogatás és szerkesztés)
Tamkó Sirató Károly, Tengerecki. Összegyűjtött játékos versek, Bp., Gesta, 1995, 161. (szerkesztés, szöveggondozás, utószó)
Babits Mihály, A gólyakalifa; Kártyavár, Bp., Historia Litteraria Alapítvány-Korona, 1997, 663. (Babits Mihály műveinek kritikai kiadása. Regények, 1.; a Kártyavár szöveggondozása, jegyzetek, kísérő tanulmány)
Babits Mihály, Timár Virgil fia, Bp., Magyar Könyvklub, 2001, 375. (Babits Mihály műveinek kritikai kiadása. Regények, 2.; recepciótörténet, jegyzetek)

Szerkesztett kötetek (társszerzőként is)
Az irodalomtanítás gyakorlata, 1-2, Bp., Tankönyvkiadó, 1990, 246, 350. (egyetemi tankönyv)
Műelemzés-műértés, Bp., Sport, 1990, 142.
Irodalomtanítás Belgiumban, Franciaországban, Hollandiában, Japánban, Olaszországban, Portugáliában, Szovjetunióban és Magyarországon, Bp., Honffy, 1991, 188.
Pannon enciklopédia, 1. A magyarság kézikönyve, Bp., Pannon, 1993, 63.
Pannon enciklopédia, 5. Magyar nyelv és irodalom, Bp., Pannon 1993.
Irodalomtanítás, 1-2, Bp.-Celldömölk, Pauz-Universitas Kulturális Alapítvány, 1994, 621, 587.
Irodalomtanítás az ezredfordulón, Celldömölk, Pauz-Westermann, 1998, 974.
„Engem nem látott senki még”. Babits-olvasókönyv, 1-2, Bp., Historia Litteraria Alapítvány-Korona, 1999, 595, 863. (Babits könyvtár, 4-5.; válogatás, szöveggondozás, utószó és jegyzetek)
A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája, Bp., Magyar Könyvklub, 2002, 693. (az 1997. évi kötet bővített és részben átdolgozott kiadása)
„...kínok és álmok közt...” Czeizel Endre, Gyenes György, Harmati Lídia, Németh Attila, Rihmer Zoltán, Sipos Lajos, Szállási Árpád Babitsról, Bp., Akadémiai, 2004, 323. (Babits könyvtár, 7.)
Iskolaszerkezet és irodalomtanítás a Kárpát-medencében, Bp., Pont, 2003, 218. (Az élményközpontú irodalomtanítási program könyvei, 5.)
Irodalomtanítás a harmadik évezredben, Bp., Krónika Nova, 2006, 958.
Véges végtelen. Isten-élmény és Isten-hiány a XX. századi magyar költészetben, Bp., Akadémiai, 2006, 358.

Sorozatszerkesztés
Babits könyvtár, Bp., Universitas, 1996; 1997-től változó kiadóval; a kötetek nem a számozás sorrendjében kerülnek megjelenésre.
Sorozati kötetek:
„Itt a halk és komoly beszéd ideje”. Interjúk, nyilatkozatok, vallomások, szerk., vál., a szöveget gond. és a jegyzeteket írta Téglás János, Celldömölk, Pauz-Westermann, 1997, 552.
A Babits család levelezése, szerk., vál., a szöveget gond., a bevezetést és a jegyzeteket írta Buda Attila, Bp., Universitas, 1996, 571.
A vádlott: Babits Mihály. Dokumentumok (1915-1920), szerk., vál., a szöveget gond., az utószót és a jegyzeteket írta Téglás János, Bp., Universitas, 1996, 572.
„Engem nem látott senki még”. Babits-olvasókönyv, 1, szerk., vál., a szöveget gond., az utószót és a jegyzeteket írta Sipos Lajos, Bp., Historia Litteraria Alapítvány-Korona, 1999, 595.
„Engem nem látott senki még”. Babits-olvasókönyv, 2, szerk., vál., a szöveget gond., az utószót és a jegyzeteket írta Sipos Lajos, Bp., Historia Litteraria Alapítvány-Korona, 1999, 863.
BABITS Mihály Arany Jánosról, szerk., vál., a szöveget gond., az előszót és a jegyzeteket írta Pienták Attila, Bp., ELTE Eötvös Kiadó, 2003, 211.
„...kínok és álmok közt...” Czeizel Endre, Gyenes György, Harmati Lídia, Németh Attila, Rihmer Zoltán, Sipos Lajos, Szállási Árpád Babitsról, szerk. Sipos Lajos, Bp., Akadémiai, 2004, 323.
A Baumgarten Alapítvány. Dokumentumok (1917-1941), 1, 1917. szeptember - 1929. június, szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Téglás János, Bp., Argumentum, 2003, 644.
A Baumgarten Alapítvány. Dokumentumok (1917-1941), 2, 1929. július - 1935. december, szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Téglás János, Bp., Argumentum, 2003, 604.
A Baumgarten Alapítvány. Dokumentumok (1917-1941), 3, 1936. január - 1941. október, szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Téglás János, Bp., Argumentum, 2003, 445.
„Áll az idő és máll a tér”. Babits István levelei a keleti frontról és a hadifogságból (1915-1920), szerk., a bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta Buda Attila, Bp., Akadémiai, 2005, 737.

Babits Mihály műveinek kritikai kiadása. Regények, kész. az ELTE BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén, Bp., Historia Litteraria Alapítvány-Korona, 1997; a 2. tagtól kiad. a Magyar Könyvklub
Sorozati kötetek:
A gólyakalifa; Kártyavár, sajtó alá rend. Éder Zoltán, Sipos Lajos et al., Bp., Historia Litteraria Alapítvány-Korona, 1997, 663.
Timár Virgil fia, sajtó alá rend. Sipos Lajos, Bp., Magyar Könyvklub, 2001, 375.
Elza pilóta, vagy a tökéletes társadalom, sajtó alá rend. Buda Attila, Bp., Magyar Könyvklub, 2002, 643.
Halálfiai, sajtó alá rend. Szántó Gábor András, Némediné Kiss Adrienn, T. Somogyi Magda, Bp., Argumentum, 2006, 925, 650.

Babits Mihály műveinek kritikai kiadása. Levelezése, kész. az ELTE BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén, Bp., Historia Litteraria Alapítvány-Korona, 1998; Magyar Könyvklub, 2003; Akadémiai, 2005.
Sorozati kötetek:
Babits Mihály levelezése (1890-1906), sajtó alá rend. Zsoldos Sándor, Bp.,
Historia Litteraria Alapítvány-Korona, 1998, 644.
Babits Mihály levelezése (1907-1909), sajtó alá rend. Szőke Mária, Bp., Akadémiai, 2005, 511.
Babits Mihály levelezése (1909-1911), sajtó alá rend. Sáli Erika, Tóth Máté, Bp., Akadémiai, 2005, 473.
Babits Mihály levelezése (1909-1911), sajtó alá rend. Sáli Erika, Bp., Magyar Könyvklub, 2003, 562.

Babits kiskönyvtár, Bp., Argumentum, 2002-.
Sorozati kötetek:
Sipos Lajos, Új klasszicizmus felé, Bp., Argumentum, 2002, 256.
Basch Lóránt, A Baumgarten Alapítvány történetéből. Tanulmányok, cikkek, vál., szerk. és a kiegészítő adatokat összegyűjt. Téglás János, Bp., Argumentum, 2004, 183.

Babits Mihály műveinek kritikai kiadása. Drámái, kész. az ELTE BTK Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén, Bp., Magyar Könyvklub, 2003.
Sorozati kötet
Drámák, sajtó alá rend. Vilcsek Béla, Bp., Magyar Könyvklub, 2003, 800.

Tanulmányok az utóbbi huszonöt évből (válogatás)
Illyés és a Nyugat, Napjaink, 1982, 10. sz., 9-10.
Egy versmodell és a költői pálya = Babits Mihály világa. Centenáriumi emlékülés Kaposváron, szerk. Laczkó András, Kaposvár, Városi Tanács-Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, 1983, 31-39.
Babits és az orosz irodalom, Szovjet Irodalom, 1983, 11. sz., 122-128.
Babits Mihály: Mythológia, Irodalomtörténet, 1983, 4. sz., 837-851.
Az elveszett és megtalált hitről, Napjaink, 1983, 4. sz., 7-8.
Festivities for Babits, Acta Litteraria Academiae Scientiarum Hungaricae, 1983, 3-4. sz., 434-439.
Babits és 1919, Jelenkor, 1984, 4. sz., 348-352.
Babits koszorúi, Irodalomtörténet, 1985, 3. sz., 594-613.
Fogarastól Újpestig. Tallózás Babits Mihály levelesládájában, Hevesi Szemle, 1987, 5. sz., 66-72.
„sodrában a szörnyű malomnak” (1914-1918) . Szöveg-kollázs, Tekintet, 1988, 2. sz., 26-42.
A másik Tamási. Az írott szó igazáról a Vadon nőtt gyöngyvirág ürügyén, Napjaink, 1988, 3. sz. 33.
A prózaíró Babits, Dunatáj, 1989, 1. sz., 5-11.
Tamási Áronról, Vigilia, 1989, 4. sz., 282-287.
Júlia szép leány. Explication de texte a mai irodalomtanításban = Az irodalomtanítás gyakorlata, 1, szerk. Sipos Lajos, Bp., Tankönyvkiadó, 1990, 163-174.
Kiadatlan versek. Tamkó Sirató Károly, Új Írás, 1990, 12. sz., 70-76. (szövegközlés és bevezető)
Móricz és Babits a Nyugat szerkesztőségében = A magvető nyomában. Móricz Zsigmondról, szerk. Szabó B. István, Bp., Anonymus, 1993, 126-136.
Babits Mihály: A gyémántszóró asszony. Adalékok egy vers keletkezéstörténetéhez = Emlékkönyv Szathmári István hetvenedik születésnapjára, szerk. Laczkó Krisztina, Bp., ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszéke, 1995, 347-353.
Ismeretlen költő siraloméneke; A legtökéletesebb olvasó; Faludy György pokolbeli víg napjai = Száz rejtély a magyar irodalomból, főszerk. Halmos Ferenc, Bp., Gesta, 1996, 10-11, 156-157, 190-191.
Új törekvések a költészetben; Prózatörténeti fordulatok; Babits Mihály; A kritikai kiadás = Pannon enciklopédia, 5. Magyar nyelv és irodalom, főszerk. Sipos Lajos, Bp., Dunakanyar 2000, 1997, 308-309, 312-313, 320-321, 436-437. (a kritikai kiadás címszó társszerzője Buda Attila)
Babits-levelezésről, Irodalomtörténeti Közlemények, 1997, 5-6. sz., 627-633.
A Nyugat „csendes válsága” 1923-ban = A Nyugat-jelenség (1908 - 1998) , szerk. Szabó B. István, Bp., Anonymus, 1998, (Nyugat könyvtár, 2.), 164-172.
Kassák és Babits = In memoriam Czine Mihály, szerk. Görömbei András és Kenyeres Zoltán, Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1999, 119-127.
Babits és a Békássyak, Irodalomismeret, 1999, 1-2. sz., 20-26. http://www.c3.hu/~iris/99-1/sipos.htm
Berda Józsefről - kiadatlan versei ürügyén, Jelenlét, 1999, 1. sz. 66.
Egy fejezet Babits Mihály levelezéséből 1918. január és 1919 márciusa között = Levél, író, irodalom. A levélirodalom történetéről és elméletéről, szerk. Kiczenkó Judit, Thimár Attila, Piliscsaba, PPKE BTK, 2000, (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, 1.), 277-286.
Timár Virgil fia. Keletkezéstörténet, kézirat, szövegvariánsok, Új Dunatáj, 2000, 3. sz., 38-51.
„Életem egy kis vidéki városban kezdődött” . Részlet egy készülő monográfiából = A XIX. század vonzásában. Tanulmányok T. Erdélyi Ilona tiszteletére, szerk. Kiczenko Judit, Thimár Attila, Piliscsaba, PPKE BTK, 2001, (Pázmány irodalmi műhely. Tanulmányok, 3.), 182-196.
Két levél - egy adat a Halálfiaihoz, Lyukasóra, 2001, 1. sz., 28-29.
Szövegépítés és szövegalkotás Babits Mihály Timár Virgil fia című alkotásában = Pillanatkép a hazai irodalomtudományról, szerk. Kenyeres Zoltán és Gintli Tibor, Bp., Anonymus, 2002, 165-180.
Irodalomtanítás és irodalomtankönyv - ma; A Nyugat-korszak irodalma a tankönyvekben = Irodalomtankönyv ma, szerk. Fűzfa Balázs, Bp., Pont, 2002, (Élményközpontú irodalomtanítás, 1.), 11-16, 107-126.
Új törekvések a humán tárgyak tanításában, Iskolakultúra, 2002, 9. sz., 80-86. http://www.iskolakultura.hu/documents/2002/9/tanulm2002-9.pdf Másodközlés: Történelempedagógiai füzetek, 2003, 13-14. sz., 19-34.
„A lázas tanulás kora volt ez” . Babits a budapesti egyetemen. Részlet egy készülő monográfiából = Múlt jövő időben. Írások Bodnár Görgy 75. születésnapjára, szerk. Angyalosi Gergely, Bp., Universitas, 2003, 270-282.
Berda József (1902-1966) = BERDA József összegyűjtött versei, gyűjt.,. gond., szerk. és a jegyzeteket írta Urbán László, az utószót írta Sipos Lajos, Bp., Helikon, 2003, 747-756.
Az élményközpontú irodalomtanítás = A megértés felé, szerk. Fűzfa Balázs, Bp., Pont, 2003, (Az élményközpontú irodalomtanítási program könyvei, 6.), 9-16.
Iskolaszerkezet és irodalomtanítás Magyarországon 1989-ig = Iskolaszerkezet és irodalomtanítás a Kárpát-medencében, szerk. Sipos Lajos, Bp., Pont, 2003, (Az élményközpontú irodalomtanítási program könyvei, 5.), 5-40.
„...hiszen lehetnénk jóbarátok...” Babits és József Attila „találkozásai” , Iskolakultúra, 2003, 5. sz., 51-55. http://www.iskolakultura.hu/documents/2003/5/TAN2003-5.pdf
György Oszkár, Babits Mihály és a századelő költészete, Árgus, 2003, 5. sz., 56-60.
A betegség metaforizációja Babits költészetében = „...kínok és álmok közt...” . Czeizel Endre, Gyenes György, Harmati Lídia, Németh Attila, Rihmer Zoltán, Sipos Lajos, Szállási Árpád Babitsról, szerk. Sipos Lajos, Bp., Akadémiai, 2004, 285-303.
Kultúrafogalom, iskolaszerkezet, irodalomtanítás = Kenyeres Zoltán-emlékkönyv. Értés, megértés, szerk. Szabó B. István, Bp., Anonymus, 2004, 495-508.
Versenyt az esztendőkkel, Irodalomismeret, 2004, 6. sz., 82-89.
Tamási Áron pályaindulása, Palócföld, 2006, 1. sz., 43-49. ű
„...büszke rád az egész falu ...” . Egy fejezet Tamási Áron életéből = A hajnal frissessége. Esszék, tanulmányok, versek Láng Gusztáv tiszteletére, szerk. Fűzfa Balázs, Szombathely, Savaria University Press, 2006, 267-278.