Dr. Szilágyi Márton egyetemi docens


E-mail: szimar@freemail.hu Telefon: 411 6500 / 5210
Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A II. em. 213.
Fogadóóra: Cs 13:30-14:30
Publikációk

1965. november 9-én születtem Gyulán. Általános iskoláimat Cegléden és Szekszárdon végeztem; gimnáziumba Szekszárdon és Budapesten jártam, 1984-ben érettségiztem. Ugyanebben az évben felvettek az ELTE Bölcsészettudományi Karára, magyar-történelem szakra. Tanulmányaimat egy éves katonai szolgálatom letöltése után, 1985-ben kezdtem el. 1990-ben szereztem meg kiváló minősítésű, középiskolai tanári diplomá-mat.

Egyetemi éveim alatt Kövesdi Péterrel együtt feldolgoztam a katonáskodásom idején gyűjtött katonaszlenget; ezt a munkát 1988-ban a Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok című kiadványsorozat egyik kötete-ként meg is jelentették. Alapítótagja voltam a Magyar Történészhallgatók Egyesületének, valamint a Sic itur ad astra című történészfolyóiratnak. A folyóirat szerkesztésében 1992-ig vettem részt.

1990-től 1993-ig Bíró Ferenc irányításával az ELTE Bölcsészkarán dolgoztam az MTA Tudományos Minősítő Bizottságának ösztöndíjasaként. Ez idő alatt fél évet töltöttem Bécsben, a Magyar Történészhallgatók Egyesületének ösztöndíja segítségével. 1993-tól tanársegédi beosztásban, 1997-től adjunktusként, 2001-től do-censként dolgozom korábbi kutatóhelyemen, a Felvilágosodás- és Reformkori Magyar Irodalomtörténeti Tan-széken (jelenlegi neve: XVIII-XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék). Kandidátusi értekezésemet, amely a Kármán József és Pajor Gáspár szerkesztette, 1794-95-ben megjelent, Uránia című folyóirattal foglalko-zik, 1997-ben védtem meg; a munkát 1998-ban a debreceni Kossuth Egyetemi Kiadó könyvalakban is megjelen-tette. Második kiadása 1999-ben látott napvilágot.

1988 óta publikálok irodalomtörténeti tanulmányokat, közleményeket, recenziókat, amelyek a XVIII-XIX. századi magyar irodalommal foglalkoznak. Munkatársa voltam az OTKA támogatásával készülô Kölcsey kritikai kiadásnak: sajtó alá rendeztem a novellákat, fiktív védőbeszédeket és a drámatöredéket tartalmazó köte-tet, amely 1998-ban jelent meg. Számos irodalomtörténeti konferencián vettem részt, gyakran tartok előadásokat itthon és külföldön.

Az irodalomtörténeti stúdiumok mellett rendszeresen foglalkozom a kortársi magyar irodalommal: kritikáim, tanulmányaim különböző szépirodalmi folyóiratokban jelennek meg (Alföld, Holmi, Jelenkor, Nappali ház, Bárka, Tiszatáj stb.). 1995-ben megjelent a JAK-füzetek sorozatában a kortárs irodalmat tárgyazó tanulmá-nyaimnak a gyűjteménye, Kritikai berek címen. Kritikusi működésemért kétszer kaptam elismerést: 1994-ben a debreceni Alföld folyóirat alapította Alföld-díjat, 2000-ben pedig a békéscsabai Bárka folyóirat Bár-ka-díját ítélték nekem. 2004-ben megválasztottak a társadalomtörténeti kutatókat összefogó Hajnal István Kör választmányi tagjának.

1993-tól két évig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen is tartottam irodalomtörténeti szemináriumokat a XVIII-XIX. századi magyar irodalomból; 1996-ban pedig a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen taní-tottam félállásban. Vendégdocensként vezettem szemináriumokat a bécsi egyetem finnugor intézetében; a PhD-képzés keretében pedig a szegedi József Attila Tudományegyetem Klasszikus Magyar Irodalomtörténeti Tanszé-ken tartottam órákat doktoranduszoknak. Jelenleg munkahelyemen, az ELTE BTK XVIII-XIX. Századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén, a felvilágosodás kori irodalommal foglalkozó doktori alprogramban is részt veszek oktatóként és témavezetőként. 2002-ben egy szemesztert töltöttem Berlinben, a Humboldt Egyetemen vendégta-nárként, majd 2002-től 2004-ig, négy féléven a bécsi egyetem Finnugor Intézetében voltam vendégprofesszor.

1998-től 2001-ig Széchenyi Professzori Ösztöndíjat kaptam.

Németül beszélek és olvasok, latinból alapfokú nyelvvizsgám van.

Nős vagyok, két kisfiú édesapja.