Vitekné Balogh Piroska publikációi


Önálló kötet:
 1. „Szavakban fölfejteni” Tanulmányok, esszék, kritikák. Pro Pannonia Kiadó, Pécs, 2002
 2. Ars scientiae. Közelítések Schedius Lajos János tudományos pályájának dokumentumaihoz. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, várható megjelenés: 2006

Könyvfejezet, tanulmány:
 1. The Tisza Kálmán Epoch. In: Hungary: Governments and Politics 1848-2000. Ed. by Mária Ormos, Béla K. Király, Columbia University Press, New York, 2001, 70-103.o.
 2. Öltözet és enteriőr Kodolányi János „Boldog békeidők” című regényében. Somogy 1998 / 1-2, 59-64. o.
 3. Transzilvanizmus: revízió vagy regionalizmus? In: Trianon és a magyar politikai gondolkodás 1920-1953. Szerk. Romsics Ignác, Osiris, Budapest, 1998, 156-174.o.
 4. Transylvanism: Revision or Regionalism? [a fenti tanulmány angol nyelvű változata] In: Geopolitics in the Danube Region. Hungarian Reconciliation Efforts 1848-1998. Ed. by Ignác Romsics, Béla K. Király, CEU Press, Budapest, 1998, 243-262.o.
 5. „A tudomány jegyében?” Cholnoky Viktor és A Hét. In: A kánon peremén. Az irodalmi modernség alakváltozatai a XIX-XX. század fordulójának magyar prózájában. Szerk. Eisemann György, Budapest, 1998, 5-18.o.
 6. Esztétika és irodalom a XVIII-XIX. század fordulóján: Schedius Lajos előadása 1801-1802-ből. Irodalomtörténeti Közlemények 1998 / 3-4, 459-475.o.
 7. Küszöbhelyzetek Kodolányi prózájában. In: A mítosz, mint realitás (Tanulmányok Kodolányi Jánosról) . szerk. Bakonyi István, Székesfehérvár, Kodolányi János Főiskola, 1999 65-74.o.; valamint In: In memoriam Kodolányi János. Én vagyo k. Szerk. Csűrös Miklós, Nap Kiadó, 2001, 342-351.o.
 8. „... ut nulla Historiarum vos unquam satietas capiat” Koppi Károly történészprofesszori székfoglaló előadása 1784-ből. Sic Itur ad Astra, H. Balázs Éva 85. születésnapjára kiadott különszám, 2000 / 4, 13-46.o.
 9. „Non sine fructu” Schedius Lajos klasszika-filológiai kezdeményezései. Antik Tanulmányok 2000 / 1-2, 271-284.o.
 10. Kodolányi és a Válasz, 1934-1938. In: Kodolányi János helye és szerepe a magyar irodalomban. Szerk. Biernaczky Szilárd, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 2002, 169-175.o.
 11. Horatius noster. Schedius Lajos Horatius-előadásai 1794-1795-ből. Antik Tanulmányok, 2002 (XLVI) / 1-2, 297-310.o.
 12. Transfiguratio novellistica - avagy ahogyan a khalifafi krónikása a furfangos palótz leveleit és a rezignált mesemondó ezópikáit olvassa - Ex Symposion, 2004 / 46-47. 63-71.o.
 13. „Coniunctio interna organica” - Schedius Lajos állam- és társadalomelmélete a korareformkorból. Századok, 2004 (138) / 5 1229-1253.o.
 14. Horatius noster. Der Horaz.-Vortrag von Ludwig v. Schedius aus 1794-1795. Camoena Hungaricae, 2004 121-134.o.
 15. „...quibus Linguae Hungaricae propagatio cordi est”. Az Ephemerides Budenses a magyar nyelvhasználat kérdéseiről. [társszerző: Szilágyi Márton] In: Tanulmányok a magyar nyelv ügyének 18. századi történetébő l. Szerk. Bíró Ferenc, Argumentum, 2005 23-70.o.
 16. Lexikonok és narratívák. Schedius Lajos irodalomtörténet-írói kísérletei. - In: Historia litteraria a XVIII. században. Szerk. Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla, Tüskés Gábor, Universitas, 2006 175-197.o.
 17. „Scytha vagyok, nem lappon.” Adalék a Halotti versek kultúrtörténeti hátteréhez egy történész és egy poéta diskurzusábó l. - Megjelenés előtt a Csokonai-emlékkonferencia (ld. alább) előadásait közreadó kötetben.
 18. A költő és a történetíró. Orczy Lőrinc levelei Koppi Károlyhoz. - Megjelenés előtt a Sahin-Tóth Péter emlékkötetben.

Recenzió, kritika:
 1. Árpádházi triptichon medvebőrben. (Páskándi Gézáról) Életünk 1996 / 5, 498-503. o.
 2. Kroó András: Az üdvösség bárkája. Kortárs 1996 / 6, 113-115. o.
 3. ”...hogy emlékezni lehessen legalább”. Méhes Károly: Csontválogatók kézikönyve. Alföld 1997 / 3, 81-84. o.
 4. Kardos G. György: Ez is én vagyok. Alföld 1997 / 4, 92-95. o.
 5. Hol egymást metszi két világ. Élet és Irodalom 1997. augusztus 29. 25. o.
 6. Rendbe szedve. Élet és Irodalom 1997. november 21. 14. o.
 7. Rendhagyó destrukció, rendszer(meg)váltás ürügyén. Grendel Lajos: És eljön az ő országa. Alföld 1997 / 10, 80-83. o.
 8. Egy válogatás ürügyén. (Kodolányi János: József, az ács) . Holmi 1998 / 2, 276-281. o.
 9. Ars inspirationis. Élet és Irodalom 1998. február 27. 14. o.
 10. Az írás útvesztői. Alföld 1998 / 4, 108-111. o.
 11. Kincskeresés hangyanyomon. Holmi 1998 / 6, 888-891. o.
 12. Nyelv(be)törés. Alföld 1998 / 9, 93-96.o.
 13. Gondolat(i)kö(l)tészet? Élet és Irodalom, 1998. november 13. 15.o.; Látó 2002 / 4, 86-87.o.
 14. Félbeírás, félreolvasás. Holmi 1999 / 3, 406-409.o.
 15. Scriptura continua. Alföld 1999 / 4, 86-89.o.
 16. Melléklet (Zoltán Gábor: Vásárlók könyve) . Alföld 1999 / 6, 109-112.o.
 17. A tükör és a maszk. Alföld 1999 / 8, 96-100.o.
 18. f (poesis) . Tiszatáj 1999 / 11, 89-92.o.
 19. Kettős tükörben. Élet és Irodalom 1999. szeptember 24. 25.o.
 20. In memoriam... vagy De memoria...? Élet és Irodalom 2000.január 14. 14.o.; Látó 2002 / 4, 26-27.o.
 21. Esszé és/vagy tanulmány? Élet és Irodalom 2000. február 4. 14.o.
 22. Historia (litteraria)? Élet és Irodalom 2000. augusztus 11. 18.o.
 23. Miért galamb. Élet és Irodalom 2000. szeptember 8. 18.o.
 24. „S a Bölcs szabad?” Élet és Irodalom 2000. szeptember 29. 19.o.
 25. Carmine perpetuo. Alföld 2000 / 9, 107-112.o.
 26. Szent István arca i. Századok 2001 / 2, 530-531.o.
 27. „Van tárgya van vagy alanya...”. Alföld 2001 / 3, 99-102.o.
 28. Így írtak ők? Tiszatáj 2001 / 3, 88-90.o.
 29. Megtörve, megidézve. Alföld 2002 / 9, 101-104.o.
 30. A szétszórt rendszer. Tanulmányok Bessenyei György életművéről. ItK 2002 / 3-4, 454-458.o.
 31. A quidlibet audendi hatalmáról. Alföld 2003 / 1, 106-109.o.
 32. „mikor halandó nyelven a halhatatlanságról” Alföld 2003 / 8, 89-93.o.
 33. Tisztás. Alföld 2004 / 8, 95-99.o.

Szerkesztő, szerkesztő munkatársa:
 1. Magyar leveleskönyv. szerk. Balogh József, Tóth László, kiadja H. Balázs Éva [a kiadó-szerkesztő munkatársa], Corvina, Budapest, 2001
 2. Iratok az emigrációról, 1957-1990. Szerk. Király Béla, Balogh Piroska, Vitek Tamás, ARP, Budapest, 2003
 3. Király Béla: A forradalom folytatása Ázsiában, 1961. Szerk. Balogh Piroska, Vitek Tamás, ARP, Budapest, 2003
 4. Király Béla: Art of Survival. Hungarian National Defense and Society in Modern Times. Ed. by. Piroska Balogh and Tamás Vitek, Atlantic Research & Publications, Columbia University Press, 2003
 5. Király Béla: Amire nincs ige. Visszaemlékezések 1912-2004. Szerkesztette: Balogh Piroska, T. Kulcsár Andrea, Vitek Tamás, Budapest, HVG Kiadó, 2004
 6. Doctrina pulcri. Schedius Lajos széptani írásai. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005

Fordítás:
 1. Ócsai Balogh Péter programja. [fordítás] in: Magyarország története a 19. században Szöveggyűjtemény.Szerk. Pajkossy Gábor, Osiris, Budapest, 2003 38-50.o.
 2. Schedius Lajos János. Szerdahely György Alajos. [2 fejezet, 5 latin, illetve német szövegrészlet, értekezés fordítása, kommentálása a fenti szerzőktől, szerzői életrajz, bibliográfia összeállítása] In: Antológia a 18-19. századi magyar irodalomból. Szerk. Z. Kovács Zoltán, megjelenés alatt.
 3. Dayka Gábor összes művei. Régi Magyar Költők Tára, megjelenés előtt [a latin nyelvű versek és prózai művek fordítása]
 4. Doctrina pulcri. Schedius Lajos széptani írásai. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005
 5. A magyar korona alatt provinciába tömörült Szabadság Szabadkőművesség alkotmányának rendszere. Fordítás latinból, megjelenés előtt

Előadások:
 1. Küszöbhelyzetek Kodolányi prózájában. - Jubileumi emlékülés Kodolányi János tiszteletére a Kodolányi János Főiskolán 1999.03.11.
 2. Kodolányi és a Válasz, 1934-1938. 1999. - Kodolányi János helye és szerepe a magyar irodalomban. Magyar Írószövetség konferenciája 1999.03.24-25.
 3. Transfiguratio novellistica - avagy ahogyan a khalifafi krónikása a furfangos palótz leveleit és a rezignált mesemondó ezópikáit olvassa - A novellaciklus mint újraíródó hagyomány a magyar irodalomban. Szimpózium a Veszprémi Tudományegyetemen 2003.12.03.
 4. Lexikonok és narratívák. Schedius Lajos irodalomtörténet-írói kísérletei. - Historia litteraria a XVIII. században. Tudományos tanácskozás Faludi Ferenc születésének 300., Tarnai Andor halálának 10. évfordulója alkalmából. MTA Irodalomtudományi Intézet, XVIII. századi Osztály 2004.10.13.
 5. From 'Philosophia' to 'Philokalia': a New Concept of Science in Ludwig Schedius's Works. - Empire, Philosophy and Religion. Scotland and Central-Eastern Europe in the 18th Century. (The Eighteenth-Century Scottish Studies Society, The Hungarian Society for Eighteenth-Century Studies, CEU) 2005.06.23-26.
 6. „Scytha vagyok, nem lappon.” Adalék a Halotti versek kultúrtörténeti hátteréhez egy történész és egy poéta diskurzusából. - „s végre mivé leszel?” Tudományos Konferencia Csokonai Vitéz Mihály 200. és a Károli Gáspár Református Egyetem alapításának 150. évfordulója alkalmából. (KRE BTK Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék) 2005.12.8-9.